Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Jak Ty mo?esz si? w??czy? w projekt Doinformowany Rodzic

Cairde, organizacja zajmuj?ca si? pomoc? w dost?pie do s?u?by zdrowia i pomocy socjalnej oraz zwi?zki zawodowe SIPTU wspólnie przygotowa?o program seminarium informacyjnego dla kobiet w ci??y i ?wie?ych rodziców. Projekt ten zosta? opracowany i jest prowadzony przez nas, Polaków zatrudnionych przez obie organizacje. W swojej pracy zauwa?yli?my, ?e sprawy zwi?zane z ci??? i rodzicielstwem w Irlandii nie s? dok?adnie znane Polakom mieszkaj?cym na Wyspie. Pytania na temat zasi?ków i problemy z ich otrzymywaniem, zagadnienia opieki zdrowotnej, problemy w pracy, zmartwienia zwi?zane z kosztami opieki nad dzieckiem niepokoj? wiele osób i nierzadko dotarcie do potrzebnych informacji stanowi nie lada k?opot.

St?d te? chcieliby?my dotrze? do jak najwi?kszej ilo?ci osób, nie tylko tych zamieszka?ych w najwi?kszych miastach, ale te? rozsianych po ca?ej Irlandii. Chcemy w ramach wspó?pracy zaprosi? Was do udzia?u w projekcie:
Ci??a i rodzicielstwo
Prawa * koszty * wsparcie

Jak si? w??czy? w projekt ?
• Je?li w Twojej pracy / dzia?alno?ci na rzecz Polaków przewijaj? si? te w?a?nie problemy, albo uwa?asz, ?e takie spotkanie by?oby warto?ciowe dla spo?eczno?ci polskiej w której ?yjesz – kontaktuj si? z nami. Nag?o?nij spotkanie (poni?ej plakat i baner), zbierz grup?, zorganizuj sal? (daj zna?, je?li zwi?zne s? z tym koszta), a my przyjedziemy i przeprowadzimy seminarium
• Je?li pracujesz dla mediów – mo?esz w??czy? si? w akcj? promocji seminariów, tak ?eby dotrze? do tych osób, które potrzebuj? pomocy oraz publikowa? materia?y informacyjne.

Format spotkania: szkolenie po??czone z czasem na prywatne konsultacje

Spotkanie poprowadzi:
Emilia Marchelewska oraz Ewa Lasota, Cairde
Barnaba Dorda, Siptu
(Mo?esz zaprosi? dodatkowego eksperta)

Tematyka

• Opieka zdrowotna nad kobiet? w ci??y oraz ma?ym dzieckiem, poród
• Zasi?ki rodzinne (Maternity B., Child Benefit, Family Income S. i inne)
• Formalno?ci (paszport itp)
• Prawo pracy
* Opieka przedszkolna

Kalendarium Seminariów.

Na listopad planowany jest: Balbriggan, Cork, Naas.

Dost?pny plakat i banek – przy?lij logo, wstawimy je na plakat.

Kontakt

Info@forumpolonia.org
Emilia Marchelewska – healthworker1@cairde.ie, 0877488766
Barnaba Dorda – bdorda@siptu.ie

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.