Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Konferencja Quo Vadis III

Organizatorzy konferencji Quo Vadis III oraz Stowarzyszenia Emigracji Polskiej informuj?, ?e Senat RP zaakceptowa? wniosek “?wiatowa Konferencja M?odych Liderów Polonijnych Quo Vadis III” i przyzna? dotacj? zapewniaj?c? udzia? w konferencji uczestnikom reprezentuj?cym ?rodowiska polonijne dzia?aj?ce poza terenem Ameryki Pó?nocnej.

Forum Polonia wystosowa?o list popracia dla projektu. Organizatorzy pisz?:

“Dzi?kujemy Pa?stwu za poparcie dla projektu.Wszyscy Pa?stwo, którzy wystosowali listy poparcia automatycznie zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji. Rozpocznie si? on nie pó?niej, ni? do ko?ca marca 2011 roku, o czym zostaniecie poinformowani drog? mailow?. Wnioski z?o?one przez Pa?stwa poddane zostan? ocenie komisji rekrutacyjnej, w sk?ad której wchodzi? b?d? przedstawiciele polskich organizacji rz?dowych i pozarz?dowych. Patronat nad pracami komisji piastowa? b?dzie ambasador Kanady w Polsce.”

Zapraszamy równie? do odwiedzenia oficjalnego bloga konferencji Quo Vadis, który znajdziecie Pa?stwo pod linkiem http://quovadiscouncil.wordpress.com/

Share

Tagi:

Kategoria: Konferencje

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.