Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Kongres Forum Polonia sobota, 27 listopada, 2010, Cork

W sobot?, 27 listopada, 2010 w Cork odb?dzie si? kolejny Kongres Forum Polonia skierowany do dzia?aczy Polonijnych w Irlandii.

Forum Polonia jest platform? wspó?dzia?ania przedstawicieli polonijnych organizacji, mediów oraz osób zaanga?owanych w projekty dotycz?ce mniejszo?ci polskiej i spo?ecze?stwa Irlandii. Forum dzia?a jako platforma wymiany informacji, udzielania wzajemnego wsparcia, spo?ecznej integracji oraz obrony interesu mniejszo?ci polskiej w Republice Irlandii. Dzia?a od marca 2008 roku.

Cele Zjazdu obejmuj?:
Integracja ?rodowiska polonijnego w Irlandii, ze szczególnym uwzgl?dnieniem Polonii w po?udniowych hrabstwach
Wymiana informacji.
Monitoring sytuacji Polonii w Irlandii w obszarach tj. Praca i kariera, Zdrowie i pomoc socjalna, Edukacja dzieci i m?odzie?y, Lobbing, Sztuka, integracja i promocja Polski
Wykorzystanie prezydencji Polski w UE w 2011r.
Strukturalizacja sieci Forum Polonia, skonsultowanie uaktualnionej Konstytucji FP z dzia?aczami

Miejsce: Victoria Hotel, St. Patrick Street, Cork

Program

10.30 Rejestracja. Kawa, herbata

11.00 Powitanie przez Komitet Organizacyjny i przedstawienie idei Forum Polonia
11.10-11.20 Oficjalne otwarcie przez Konsula Honorowego w Cork Michael Mulcahy
11.20-11.50 – Przedstawienie si? uczestników (1 minuta)
11.50-12.00 Przerwa

12.00-13.30 –Monitoring sytuacji Polonii w Irlandii. Dyskusja uczestnikow zjazdu w grupach
* Edukacja (prowdzenie Beata Molendowska, MyCork),
• Zdrowie i Pomoc Spoleczna (prowadzenie Emilia Marchelewska, IPS, Cairde)
• Zaangazowanie spoleczno polityczne (prowadzenie Anna Michalska, Multicity Kilkenny)
• Kultura i integracja i promocja Polski (prowadzenie Anna Pas, Polski Expres i Anna Pospieszynska, Mosaic Arts Movement))
• Praca i rozwoj osobowy (prowadzenie Maria Rippel i Piotr Slotwinski, MyCork)
Celem dyskusji jest zapoznanie sie osób dzia?aj?cych w danym sektorze, ustalenie sytuacji aktualnej oraz proba nakreslenia planu poprawy sytuacji poprzez m.in. rekomendacaje dla dycydentow.
Od 13.00 Prezentacje pracy zespolow na Forum i dyskusja

13.30-14.30 Lunch

14.30-15.15 Propozycje wspó?pracy nad projektami ogólnokrajowymi
– Doinformowane rodzicielstwo – Barnaba Dorda(SIPTU), Emilia Marchelewska (Cairde)
– Idziemy na Ilo??. Spisz? si? dobrze w spisie powszechnym w Irlandii 10.IV.2010 – Emilia Marchelewska (Cairde)
– NO meanTime – Rok Wolontariatu i Prezydencji Polskiej 2011 – Beata Molendowska (MyCork)
– Festiwal filmowy Play – Anna Pospieszy?ska (Mosaic Arts Movement)
– Kondycja Polonii na Polu Kultury – Grzegorz Rekas (MyCork)
– Biznes Forum Ireland – Anna Pas (Polski Express)

15.15 – 16.05 – Stuatus charity
Prelekcje wprowadzaj?ce 5 min.:
• Wprowadzenie i informacja o zmianach legislacyjnych – Anna Pas, Polski Express
• Praktyka aplikowania o nr charity – Wojciech Bialek, Centrum TogetherRazem
Pytania i dyskusja

16.05 – 16.30 – Zdobywanie funduszy na dzia?alno?? Polonijn?
Wystapienia wprowadzajace (5min)
• Dotacje urzedu mista/powiatu – Emilia Marchelewska (Cairde)
• Dotacje konsulatu, MSZ, Senatu – Konsulat RP Agnieszka Pacyga
Pytania i Dyskusja

16.30-16.45– Przerwa na Kaw?

16.45 – 18.00 Przedstawienie i zaproszenie do dyskusji nad uaktualnion? wersj? Karty Forum Polonia okreslajac? strukture, zasady dzia?ania, sposób zarz?dzania oraz anga?owania dzia?aczy Forum Polonia
Dyskusja w grupach oraz na forum wszystkich uczestnikow.

18.00 – Ewaluacja i zamkni?cie obrad

Rejestracja info@forumpolonia.org
Roze?lij zaproszenie osobom zainteresowanym.
W przypadku du?ej ilo?ci zg?osze? organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo rekrutacji selektywnej.

Grupa organizacyjna
Emilia Marchelewska (Cairde, Evening Herald, IPS)
Beata Molendowska (My Cork),
Barnaba Dorda (Siptu),
Anna Pa? (Polski Express),
Niamh Nestor (UCD, IPS)
Anna Pospieszy?ska (Mosaic Arts Movement)
Grzegorz Rekas (MyCork)
Iza Krygiel – Koz?owska (MyCork)
Anna Michalska (Multicity Kilkenny)

Gospodarz Kongresu: Stowarzyszenie MyCork

Share

Tagi:

Kategoria: Spotkania FP

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.