Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

MyCork: przygotowania do WO?P w toku

[lang_pl]
W sobot?, 13 grudnia, mia?o miejsce kolejne spotkanie osób zaanga?owanych w prace nad Fina?em Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w Cork. Przypomn?, ?e Dzi?ki Stowarzyszeniu MyCork – WO?P zagra w Cork ju? po raz trzeci.

Bo?ena Deptu?a, koordynator Fina?u WO?P w Cork, przedstawi?a zebranym post?p prac nad organizacj? Fina?u, omówili?my niektóre zagadnienia techniczne, zosta?o zg?oszonych tak?e kilka nowych projektów które mo?na zrealizowa? podczas Fina?u WO?P. Zosta?o zgromadzonych ju? sporo przedmiotów na wielkoorkiestrowa aukcj?, ale ci?gle czekamy na kolejne.

Przede wszystkim – czekamy na zg?oszenia wolontariuszy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt, najlepiej na adres e-mail: wosp@mycork.org [/lang_pl]

Share

Tagi: ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
590