Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Obchody Rocznicy Katastrofy 10 Kwietnia

Komitet Organizacyjny Obchodów Rocznicy 10 Kwietnia prosi o umieszczenie informacji na stronie internetowej Apelu oraz za??czonego plakatu informacyjnego. Mo?na umie?ci? te? informacj? o wszystkich wydarzeniach z 9 i 10 kwietnia, która umieszczona jest w poni?szym mailu.

APEL

Zbli?a si? Pierwsza Rocznica katastrofy lotniczej w Smole?sku, w której zgin?? Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wraz z Ma??onk? oraz 94 obywateli Polski b?d?cych na s?u?bie Narodu.

10 kwietnia 2011 to tym samym data 71 Rocznicy Zbrodni Katy?skiej – mordu na ponad 20 tysi?cach polskich obywateli, której w 1940 roku dokona?o totalitarne pa?stwo sowieckie.

W?ród polskich obywateli, którzy stracili ?ycie w Katyniu, byli przedstawiciele ró?nych ugrupowa? politycznych a tak?e rozmaitych wyzna? i grup narodowo?ciowych II Rzeczpospolitej.

Ci, którzy znale?li si? na pok?adzie samolotu TU-154M 10 kwietnia 2010, udawali si? do Katynia by odda? ho?d zamordowanym Polakom.

Tak?e oni reprezentowali przekrój ca?ego naszego wspó?czesnego spo?ecze?stwa. Ofiary Katastrofy Smole?skiej reprezentowa?y ró?ne grupy ?wiatopogl?dowe, polityczne i wyznaniowe.

Dlatego apelujemy aby z godno?ci? i ponad wszelkimi podzia?ami uczci? te jak?e tragiczne wydarzenia w historii Pa?stwa i Narodu Polskiego.

??cz?c si? w pami?ci o tragicznych wydarzeniach polskiej historii ,,Komitet Organizacyjny Obchodów dla Upami?tnienia Polskiej Elity w 1.Rocznic? Katastrofy Smole?skiej i 71. Rocznic? Zbrodni Katy?skiej”informuje i zaprasza na uroczysto?ci, które odb?d? si? 10 kwietnia 2011.

12:30 – Polski Ko?ció? St. Audoen’s, High Street, Msza ?wi?ta pod przewodnictwem Arcybiskupa Dublina Diarmuida Martina, w której uczestniczy? b?dzie Jego Ekselencja Ambasador Rzeczpospolitej Polski. Serdecznie zapraszaja ksi?dz proboszcz Jaros?aw Maszkiewicz oraz Ambasada Polski.

13:00 – Ko?ció? St Saviour’s Ojców Dominikanów, Dominick Street, Msza ?wi?ta w intencji ofiar Zbrodni Katy?skiej i Katastrofy Smole?skiej

14:00 – 14:41 – Uroczysty przemarsz “Marsz Pami?ci” spod Ko?cio?a Dominikanów do Gardens of Remembrance

14:41 – Uroczysto?ci rocznicowe, Gardens of Remembrance, Parnell Square – z poni?szym planowanym przebiegiem

1. Wej?cie pocztu sztandarowego, pojawi? si? flagi polskie i irlandzkie, oraz element muzyczny.
2. Krótka przemowa informuj?ca o wydarzeniu sprzed 71 lat i pierwszej rocznicy katastrofy smole?skiej. Podzi?kowania dla instytucji, które s? tutaj obecne i udzieli?y swojej pomocy.
3. Przywitanie wa?nych go?ci.
4. Apel Katy?ski. Krótka informacja o zbrodni katy?skiej. Apele za poleg?ych w którym wyszczególni si? oficerów poszczególnych
formacji, ich narodowo??, przekonania religijne i zawody które wykonywali – werble po ka?dym nazwisku.
5. Odczytanie poematu Zbigniewa Herberta „Guziki” w dwóch j?zykach z muzyk? w tle (skrzypce, wiolonczela, lub nagranie cd).
6. Apel Smole?ski – krótka informacja o wydarzeniu. Odczytane zostan? wszystkie ofiary (96 osób)
7.Przemowa go?ci.
8. Podzi?kowania
9. Od?piewanie hymnu narodowego.
10. Wypuszczenie 96 bia?o czerwonych balonów.

_Osoby chetne do wspólpracy przy przygotowaniu obchodów w Gardens of Remembrance (talenty wokalne, plastyczne czy jakiekolwiek inne) proszone s? o kontakt na email obchody10.04@gmail.com badz telefon 087 6281201 (Grzegorz Dawidowski), ew. sms 087 74 19 190 (Zofia Koz?owska)_
__
_Osoby ch?tne do pomocy przy dekoracji Ko?cio?a Ojców Dominikanów (u?o?enie kwiatów, umieszczenie zdj??, zapalenie zniczy, etc.) proszone s? o kontakt z Anna Mikolajczyk 085 7189617
annamik@autograf.pl_

20:00 – St Mary’s Procathedral, 83 Marlborough Street – Pasja wg sw.Jana – Jana Sebastiana Bacha, z partia Ewangelisty w wykonaniu Jacka Wis?ockiego. Koncert niezwi?zany z oficjalnymi obchodami
rocznicowymi, jednak wydaje si? nam istotnym elementem refleksji w tym szczególnym dla Polski dniu.

Równocze?nie informujemy o wydarzeniach, powi?zanych z obchodami rocznic katy?skiej i smole?skiej, które odb?d? si? 9 kwietnia 2011.

18:00 – Polski O?rodek Spo?eczno Kulturalny, 20 Fitzwilliam Place – Wieczór Pami?ci o Smole?sku

19:30 – National Concert Hall, Earlsfort Terrace – National Chamber Choir z programem “Tristes Tropes”, w ramach którego wykonany zostanie utwór “Pie?? Rodzin Katy?skich” na chór a capella Henryka
Miko?aja Góreckiego.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wszystkich uroczysto?ciach i wydarzeniach.

Byliby?my wdzi?czni za uczestnictwo w tych obchodach. Je?li uwa?asz, ?e nie pasuje Ci forma tego wydarzenia, Twej organizacji, do tego co robisz, prosimy o przekazanie tego e-maila do kogo?, kto by? mo?e b?dzie zainteresowany uczestnictwem.

Bie??ce informacje o post?pie prac organizacyjnych mo?na ?ledzi? na stonie www.irlandia.polanie.eu

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.