Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Podsumowujemy realizacj? projektu ‘Polacy g?osuj?’ w 2008 roku

Forum Polonia zainicjowa?o Projekt Obywatelski „Polacy g?osuj?” we wrze?niu 2008, by wyj?? z informacj? na temat wyborów lokalnych w Irlandii do Polaków mieszkaj?cych na wyspie.

Pi?cioro uczestników Forum wzi??o udzia? w szkoleniu zorganizowanym przez Dublin City Council

Uczestnicy forum dotarli osobi?cie do oko?o 1100 osób przeprowadzaj?c sesje informacyjne w swoich grupach / organizacjach tj. Korpusy pokoju, spotkania cz?onków Siptu, obiady czwartkowe, spotkania w Domu Polskim, NWICN, spotkania Forum Polonia, a tak?e organizuj?c specjalne akcje rejestracyjne. W trakcie tych spotka? zarejestrowali?my niemal 300 osób.

Ponad to Forum Polonia umo?liwia ?ci?gni?cie formularza ze swojej strony Internetowej www.forumpolonia.org.

 

Akcja Ostatni Dzwon

Akcja rejestracyjna zorganizowana 23 listopada pod polskimi ko?cio?ami by?a reklamowana specjalnymi plakatami oraz og?oszeniem na ambonie i banerami na stronach internetowych m.in. Ambasady Polskiej w Irlandii, portalu ipolish, POSK, interia, toastmasters, nietylkodlaor?ów.com.

Akcja zosta?a przeprowadzona po wszystkich mszach niedzielnych w ka?dym z 4 ko?cio?ów w Dublinie: w polskiej parafii na Hight Street, u Dominikanów oraz u Jezuitów.12 woluntariuszy przez ca?y dzie? rozda?o oko?o 700 formularzy rejestracyjnych. Na miejscu pomogli zarejestrowa? si? niemal 200 osobom, ??cznie wype?niaj?c tego dnia 128 formularzy.

Wi?kszo?? zarejestrowanych tego dnia Polaków mieszka w Dublinie Centralnym, g?ównie w rejonach 7 i 8, a tak?e 1 i 3. Kolejne 25% zarejestrowanych w Tallagh, a pozosta?e 25% w Finglas.

Dzia?ania i materia?y promocyjne

Strona internetowa www.forumpolonia.org/wybory by?a podstawowym no?nikiem informacji o wyborach. Odwiedzi?o j? oko?o 2 000 osób. Pytania dotycz?ce wyborów mo?na wysy?a? na adres wybory@forumpolonia.org

Na podstawie strony przygotowane te? zosta?y ulotki – 250 sztuk rozdane.

Forum promowa?o wybory i rejestracj? tak?e poprzez publikacje w polonijnych mediach. Dzi?ki uczestnicz?cym w Forum przedstawicielom mediów tj. Polski Herald, Nasz G?os, Kurier Polski informacj? na temat wyborów Lokalnych w Irlandii uda?o si? rozpowszechni? w?ród tysi?cy Polaków mieszkaj?cych w Irlandii. W spotkaniu zorganizowanym nt. wyborów w rezydencji pana Ambasadora Tadeusza Szumowskiego wzi??y udzia? media z ca?ej Irlandii.

Przygotowane zosta?y te? banery internetowe oraz plakaty.

Forum pomog?o w egzekucji kampanii plakatowej DCC oraz w dystrybucji ulotek Dept. of Rural and Gaeltaht Affairs.

NEWS

Z nowym rokiem Forum Polonia oficjalnie do??cza do Grupy Steruj?cej Projektu Migrant Voters Project przy Dublin City Council.

WYNIKI

Odwiedzaj?cy stron? www.forumpolonia na pytanie: Czy b?dziesz g?osowa? w wyborach lokalnych w Irlandii? Odpowiadali:

    • Tak (51%, 41 Votes)
    • Nie wiem (20%, 16 Votes)
    • Nie (16%, 13 Votes)
    • A s? jakie? wybory? (13%, 10 Votes)

Total Voters: 80

W realizacji projektu uczestniczyli:

Agnieszka Wi?syk, Emilia Marchelewska, Beata Molendowska, Barnaba Dorda, Przemys?aw Szczepaniuk,Tomasz Wybranowski, Magda Tylek, Danuta Walkowiak, Sebastian Widel, Krzysztof Kiedrowicz, Monika Zawolik, Ginger, Bartek Bruzewicz, Rafa? Jaros, Viola Di Bucchianico, Remigiusz Dobrzy?ski, Filip Dawidzi?ski, a tak?e Anna G?ciarz i Agnieszka Matys.

Kontakt: wybory@forumpolonia.org


 

 

 

 


 

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.