Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Polonia dla powodzian

Trwa wielka zbiórka charytatywna i koncerty na rzecz ofiar tegorocznej powodzi w Polsce

Jak pomóc komu?, kogo dom znikn?? pod tafl? jeziora? Czego potrzebuje rodzina, której dorobek porwa?a rw?ca rzeka, wylewaj?ca si? ponad wa?ami przeciwpowodziowymi? Ile ?rodków b?dzie potrzebnych na odbudow? setek szkó?, szpitali, bibliotek, zak?adów produkcyjnych, mostów, kilometrów dróg, hektarów pól i stad zwierz?t hodowlanych? Pomó?my ofiarom tegorocznej powodzi w Polsce! Przedstawiciele polskich organizacji i mediów, skupionych w sieci Forum Polonia, we wspó?pracy z irlandzkim Czerwonym Krzy?em, prowadz? wielk? akcj? charytatywn? POLONIA DLA POWODZIAN; od pocz?tku czerwca na terenie Irlandii prowadzone b?d? zbiórki pieni?dzy i darów rzeczowych, które przeka?emy na rzecz potrzebuj?cych.

– Niepokoj?ce wie?ci o trwaj?cej w Polsce powodzi docieraj? do nas ju? od kilku tygodni; mówi Anna Pa?, koordynuj?ca akcj? pomocy powodzianom z ramienia Forum Polonia – Skala powodzi stale si? powi?ksza, straty trudne s? do oszacowania, wiele rodzin straci?o dorobek ca?ego ?ycia… Dlatego apelujemy do mieszkaj?cych w Irlandii Polaków: pomó?my tym, którym woda zabra?a wszystko. Dla naszych rodaków w kraju liczy si? liczy si? ka?dy gest pomocy, od wp?at pieni??nych, przez ubrania, ?ywno??, narz?dzia i ?rodki czysto?ci; apeluje.

Jak mo?esz pomóc?

1. Wp?aty pieni??ne przyjmuje Polski Czerwony Krzy?:
Dane do przelewu zagranicznego:
Polish Red Cross, Mokotowska 14, 00-561 Warsaw
Bank Millennium SA, ul.Stanis?awa ?aryna 2a, 02-593 Warszawa
IBAN PL93 1160 2202 0000 0001 6233 5614
SWIFT/BIC BIGBPLPWXXX
Z dopiskiem ‘Powód? 2010’

2. Zbiórka darów rzeczowych prowadzona przez Duszpasterstwo Polskie w Irlandii, we wspó?pracy z Caritas.
Punkt zbiórki (czynny od 10 do 18) znajduje si? przy:
Duszpasterstwie Polskim w Dublinie
Ko?ció? ?w. Audoena
14 High Street
Dublin 8
tel. 087-6609167

3. Kalendarium imprez, podczas których prowadzone b?d? zbiórki pieni?dzy i akcje charytatywne na rzecz powodzian:
– Sobota, 12.06: POSK Dublin: koncert ?ukasza Klicha (www.poskdublin.org)
– Sobota, 12.06: Cork: Mocny Koncert, m.in. Psychopigs, Emigra, The Edge of Existance (info: www.mycork.org)
– Sobota, 12.06: Festyn Rodzinny Szko?y Polonijnej SEN (www.polskaszkolawdublinie.com)
– Niedziela, 13.06: Irish-Polish Society: Trzeci Recital Chopinowski (www.irishpolishsociety.ie)
– Czwartek, 17.06: Irish-Polish Society: Wieczór dyskusyjny z dr Desmondem Fennellem;
– Pi?tek, 18 czerwca: The Mezz/Think Tank: koncert charytatywny POLONIA DLA POWODZIAN ; start godz. 19.30 ; wst?p: 5 euro. Zagraj? dobre polskie i irlandzkie zespo?y, m.in. Sunflower Seeds (www.myspace.com/sunflowerseedsband), prowadzona b?dzie aukcja sztuki oraz loteria fantowa. (info: www.polskiexpress.ie)Wspó?organizatorami koncertu s? skaportal.org i Polski Express.
– Sobota, 19.06: Polska Szkola w Blackrock: Festyn Rodzinny (www.polskaszkola.org.pl)
– Sobota, 19.06: POSK: Przegl?d Filmów Krótkometra?owych Oddalenia 2010
– pi?tek 25.06, D-Light Studio, Dublin: koncert jazzowy (info: www.dlightstudio.com)
– Sobota 26.06, POSK: Graffiti, Canvases, Photos & Sounds – European Urban Fest 2010

Zapraszamy inne organizacje i grupy do wspó?pracy; prowadzicie zbiórk?, organizujecie koncert, planujecie aukcj? charytatywn?; dajcie nam zna?!

Koordynatork? akcji Polonia dla powodzian; z ramienia Forum Polonia jest Anna Pa? 1; Polski Express. Kontakt: anna@polishexpress.net, tel: 085 154 1454

SPONSORZY: MEDICUS Medical Clinic, O2, EPS 24 Transport

PARTNERZY AKCJI: skaportal.org, Polski O?rodek Spo?eczno-Kulturalny, Irish-Polish Society, Studio 525, Korpusy Pokoju, Duszpasterstwo Polskie w Irlandii, Mad Art Studio, D-Light Studios, Stargaze Productions, Stowarzyszenie MyCork, Cogito-Polski Klub Toasmasters, Polska Szkola w Blackrock, Together-Razem, ArtPolonia…

PATRONAT MEDIALNY: Polski Express, nadajemy.ie, gazeta.ie, kierunekirlandia.eu, dublin24, ONET.EU, polonia.wp.pl, 120NaGodzin?, dublinek.net, Siwy Dym-DUBLIN CITY 103,2 FM, polskilimerick.com.pl, Polski Herald

Share

Tagi:

Kategoria: Koncerty

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.