Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Polska Biblioteka Biblary w Dublinie w Polskiej Ksi?garni SEN

Od 1 grudnia 2010 Polska Biblioteka Biblary w Dublinie zmienia siedzib?. Nowy lokal znajduje si? W TYM SAMYM BUDYNKU, 19 Talbot Street w Dublinie 1 (pierwszy dzwonek od góry), tylko na przeciwko starej siedziby (drzwi w drzwi).

Naszym nowym gospodarzem b?dzie Polska Ksi?garnia SEN.

****

Przypominamy o terminowym oddawaniu ksi??ek. Zgodnie z punktem 4. regulaminu biblioteki:
Jednorazowo mo?na wypo?yczy? 3 ksi??ki na okres 2 tygodni.
W szczególnie uzasadnionych przyczynach mo?na przed?u?y? okres wypo?yczenia.
O wypo?yczeniu wi?kszej liczby ksi??ek decyduje bibliotekarz.
Czytelnik mo?e prosi? o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
Przeczytane ksi??ki powinny by? natychmiast zwrócone do biblioteki.
Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypo?yczonych ksi??ek Biblioteka mo?e naliczy? op?at? pieni??n? w wysoko?ci 1euro za ka?dy dzie? ponad ustalony termin.

Do tej pory stawiali?my na wzajemne zaufanie i nie egzekwowali?my kar. Niestety, wielu niesolidnych czytelników przetrzymuje ksi??ki lub nie zwraca ich wcale. W zwi?zku z tym, w trosce o zapewnienie jak najwi?kszej liczbie osób mo?liwie najwi?kszej ilo?ci ksi??ek, musimy zacz?? pobiera? kary.

***

Prosimy o aktualizowanie danych w naszej bazie. Je?eli co? si? zmieni?o: zmienili?cie adres, numer telefonu, wrócili?cie do Polski – zawiadomcie nas o tym, odpowiadaj?c na ten e-mail.

***

Na pro?b? w?a?cicieli Polskiej Ksi?garni SEN podajemy informacj?:

Nowa Polska Ksi?garnia w Dublinie

Talbot Street 19, róg Gardiner Street, z widokiem na szpil?. Samo centrum Dublina w s?siedztwie polskich sklepów i salonów fryzjerskich. Na pierwszym pi?trze w kamienicy znalaz?a swój przytulny k?t Polska Ksi?garnia SEN. To kolejny znakomity pomys? nauczycieli z Polskiej Szko?y SEN w Dublinie.

– Kochamy czyta?. Czytanie to nie tylko nasza pasja, ale i sposób na ?ycie! – opowiada dyrektor szko?y SEN Tomasz Bastkowski – staramy si? zaszczepi? naszym podopiecznym mi?o?? do literatury. Mamy szkoln? bibliotek?, która jest oblegana tak?e przez rodziców. St?d by? ju? tylko krok do ksi?garni. I oto jest!

Ksi?garnia SEN atakuje przede wszystkim cenami. S? najni?sze w Dublinie! Czytelnicy b?d? zaskoczeni nowo?ciami oraz bogatym wyborem pozycji dla dzieci i doros?ych. Za chwil? pojawi? si? polskie p?yty i gry edukacyjne. W siedzibie ksi?garni swoje miejsce znalaz?a tak?e polska biblioteka Biblary. Oznacza to, ?e ksi??ki mo?na sobie i kupi? i wypo?yczy?. Wn?trze Ksi?garni jest mi?e i przytulne. Ka?dy kto do niej zawita mo?e liczy? na fili?ank? kawy lub herbaty. Pos?ucha? polskiej muzyki i czyta?… Ksi?garnia prowadzi tak?e sprzeda? internetow? na stronach www.ksiegarniasen.com lub www.polskaksiegarniawdublinie.com

– Sprowadzimy w ci?gu tygodnia ka?d? ksi??k?, czy p?yt?. Dostawa w Dublinie i najbli?szych okolicach praktycznie gratis! Prosz? nas sprawdzi?! Otworzyli?my ksi?garni?, ?eby wspiera? polsk? edukacj? i kultur?, reszta czyli wszystko zale?y od czytelników – dodaje na zako?czenie Bastkowski.

Polska Ksi?garnia SEN 19 Talbot Street,

godziny otwarcia: pn do sob 10.00 do 19.00, niedziela 11.00 do 18.00

www.ksi?garniasen.com, telefon: 0879525462

Share

Tagi:

Kategoria: Informacje

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.