Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Prezentacja dzia?alno?ci i sytuacji Polaków w Irlandii. W??cz si?

forumpoloniaspotkaniewebWszystkich, którzy dzia?aj? wolontaryjnie lub zawodowo na rzecz Polaków w Irlandii zapraszamy do przygotowania krótkiej informacji, która b?dzie przedstawiona Ministrowi ds. Integracji Johnowi Curranowi.

Taki raport ma na celu promocj? dzia?alno?ci Polaków w Irlandii oraz stworzenie okazji do wp?ywu na nasz? sytuacj? tutaj i poprawienie naszych warunków.

Proponowany schemat:

1. Nazwa osoby / grupy / organizacji / biznesu.

2. W 3 zdaniach profil dzia?alno?ci. Najwa?niejsze osi?gni?cia lub cele.

3. 3 najwa?niejsze wyzwania / problemy stoj?ce przed Polakami / reprezentowan? grup?.

4. 3 propozycje rozwi?zania sytuacji.

5. Kontakt

Prosz? o przes?anie informacji na info@forumpolonia.org, najlepiej do poniedzia?ku wieczór.

Prosz? o informacj?, kto z Pa?stwa jest zainteresowany spotkaniem z ministrem jesieni? tego roku.

Raport zostanie równie? wstawiony na stron? Forum Polonia. B?dzie dost?pny w dwóch j?zykach.

Share

Tagi:

Kategoria: Spotkania FP

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.