Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Projekty MyCork w 2009 roku

Kolejny rok ju? praktycznie za nami, czas na drobne podsumowanie najwa?niejszych wydarze? jakie mia?y miejsce w Stowarzyszeniu MyCork. W 2009 r., ?eby tylko wymieni? pokrótce, nasze stowarzyszenie zrealizowa?o m.in. nast?puj?ce projekty:

11 stycznia: kolejny, ju? trzeci Fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w Cork; sztab Stowarzyszenia MyCork by? ponownie tym sztabem, w którym zebrano najwi?cej pieni?dzy na szczytny cel – spo?ród innych sztabów w Irlandii, dok?adnie 8609 euro.

18 stycznia: kolejna edycja Konkursu Prozy i Poezji “Na Bagnisku” adresowana do Polonii w Irlandii.

3 luty: “Bezp?atna pomoc bezrobotnym”, akcja skierowana do Rodaków nie radz?cych sobie z wype?nieniem formularzy niezb?dnych do uzyskania nale?nych ?wiadcze? dla bezrobotnych czy potrzebuj?cych pomocy w rozmowie z urz?dnikiem.

8 marca: “Dzie? Kobiet”, bardzo sympatyczna i ciep?o przyj?ta akcja, podczas której wr?czyli?my tego dnia wielu Paniom – Polkom i Irlandkom – symbolicznego kwiatka. Szczególnie dla Irlandek by?o to ogromne – ale bardzo mi?e – zaskoczenie.

17 marca: polska cz??? Parady z okazji Dnia ?w. Patryka w Cork. Nasz udzia? w tej Paradzie ?wiadczy jednoznacznie o tym, ?e szanujemy zwyczaje i tradycje mieszka?ców kraju, w którym teraz ?yjemy.

27 marca: wyk?ad fotografa Krzysztofa Mi?kusa w Cork. Krzysztof Mi?kus zajmuje si? dokumentem fotograficznym. Wspó?autor ksi??ki-reporta?u “Naznaczeni” dotycz?cej problemu HIV/ AIDS w Afryce. W 2006 roku bra? udzia? w publikacji i wystawie „Ma?opolska – Fotografie” na zlecenie Ma?opolskiego Instytutu Kultury. Stypendysta Europe-Asia Foundation oraz Visegrad Fund. W trakcie wyk?adu Krzysztof Mi?kus opowiedzia? o zrealizowanych przez siebie projektach fotograficznych.

kwiecie? – akcja informacyjna nt. wyborów lokalnych w Irlandii które mia?y miejsce 5 czerwca b.r.;

25 – 28 czerwca: “Dni Kultury Chrze?cija?skiej”. Przez cztery dni Rodacy (chocia? nie tylko, rzecz jasna) w Cork, mieli mo?liwo?? zobaczy? m.in.: pokaz pantomimy, wzi?? udzia? w spotkaniu z o. Mariuszem Lisakiem, który jest m.in. autorem znanej ksi??ki pt.: “Dwie fale. Przewodnik duchowy emigranta” i w pokazie filmu “Anio? w Krakowie”, wys?ucha? koncertu gitarowego w wykonaniu Krzysztofa Cyrana, itp.

26 lipca: wyk?ad p. Stanis?awa Michalkiewicza dla Polonii w Cork. Temat wyk?adu: “Polska wobec kryzysu”. Wst?p na wyk?ad by? bezp?atny. Stanis?aw Michalkiewicz to polski prawnik, s?dzia Trybuna?u Stanu, eseista, publicysta i autor ksi??ek o tematyce spo?eczno-politycznej. Wspó?za?o?yciel Unii Polityki Realnej.

7 sierpnia: II Biesiada Szantowa w pubie An Realt Dearg w Cork. Uczestnicy “Biesiady…” mogli m.in. bezp?atnie posili? si? chlebem z domowym smalcem i ogórkami oraz kie?bas? z grilla.

16 sierpnia – 1 listopada:
“Warsztaty R?kodzie?a” – które odbywa?y si? co tydzie?, w trakcie których mo?na bylo bezp?atnie nauczy? si? min. tworzenia obrazków na desce metod? decoupage, bi?uterii z modeliny, figurek z masy solnej, szycia toreb, wyrobu okoliczno?ciowych kartek, wyplatania z wikliny itp. Udzia? w zaj?ciach by? bezp?atny, wyroby powsta?e podczas warsztatów zosta?y sprzedane na Kiermaszu Polskim w trakcie Festiwalu Kultury Polskiej – równie? organizowanego przez MyCork, a dochód ze sprzeda?y zosta? przekazany dla Society of Saint Vincent De Paul w Cork.

13 wrze?nia: “Wieczór Poezji ?piewanej” w ko?ciele oo. Augustianów w Cork, podczas którego mogli?my wys?ucha? wierszy Adama Mickiewicza. W trakcie tego artystycznego wieczoru dwie artystki z Polski: Ida Baj i Rita Mari Schaper przedstawi?y program “Country of the Mind”, w którym zaprezentowa?y wiersze Adama Mickiewicza w przek?adzie Anity D?bskiej Jones na j?zyk angielski.

7 – 15 listopada: “III Festiwal Kultury Polskiej”. By? to jednocze?nie najwi?kszy polski festiwal w Irlandii; mia?y tam miejsce: bankiet z udzia?em burmistrza Cork, Polska Parada Motocyklowa, wystawa „Zbli?enia – Closer”, dyktando „Zosta? mistrzem ortografii”, koncert legendarnego zespo?u De Press, jako support zagra? zespó? Emigra, pokaz filmu “Anio? w Krakowie” i “Zakochany Anio?”, bal przebiera?ców dla dzieci z udzia?em go?cia specjalnego Dariusza Rekosza, pisarza, Honorowego Ambasadora Literatury Dla Dzieci i M?odzie?y Kampanii MAMA, TATA… & MYSELF?, Wielka Impreza Taneczna “Poland vs Ireland”, mecz pi?karski Medicus League Cork All Stars Game, Kiermasz Polski: r?kodzie?o, degustacja smako?yków polskiej kuchni, ksi??ki, prezentacja polskich miast, go?ciem specjalnym Kiermaszu by? Piotr Czerwi?ski – autor ksi??ek: “Pokalanie” i “Przebiegum ?yciae”, pokaz filmu “Tischner – ?ycie w opowie?ciach”, po projekcji filmu odby?o si? spotkanie z jego twórcami: Witoldem Beresiem i Arturem “Baronem” Wi?ckiem.

6 grudnia: “Miko?ajki dla dzieci”. W trakcie zabawy mia?a miejsce m.in. loteria fantowa, z której dochód – w wysoko?ci 800 euro – zosta? przekazany dla 8 letniego Jasia, który czeka na operacj? przeszczepu szpiku kostnego.

20 grudnia: “Wigilijne Sianko od MyCork”. W ?wi?ta Bo?ego Narodzenia jednym z polskich zwyczajów jest wk?adanie sianka pod obrus przy wigilijnym stole. Cz?onkowie Stowarzyszenia MyCork przygotowali takie “Sianko” dla Rodaków w Cork. Sianko rozdawali?my bezp?atnie przed polskim ko?cio?em, ale wszyscy ch?tni mogli wrzuci? do naszych puszek przys?owiowe “co ?aska”. Ca?a kwota z tej kwesty zosta?a przeznaczona na pomoc dla Kubusia, synka Polaków mieszkaj?cych w Irlandii, który urodzi? si? bez oczu. Wynik tej kwesty to 778,15 euro.

stycze? – listopad: “Rozmowy nieKontrolowane”; projekt maj?cy na celu integracj? Polonii w Cork, a tak?e umo?liwiaj?cy interesuj?ce sp?dzenie wolnego czasu. W 2009 r. zorganizowali?my 15 takich spotka?, w trakcie których naszymi Go?cmi byli: Barnaba Dorda, dzia?acz SIPTU – najwi?kszych irlandzkich zwi?zków zawodowych, Krzysztof Schramm – za?o?yciel i prezes Towarzystwa Polsko – Irlandzkiego, Jacek Rujna – polonijny dziennikarz, Rafa? Jaroszewski – podró?nik i mi?o?nik Indii, Tomasz ?otocki – twórca portalu Gazeta.ie, wspó?w?a?ciciel przychodni lekarskich Medicus Medical Centre, Krzysztof Jurusik – który pracowa? jako wolontariusz w Afryce, Pawe? Po?owianiuk – lekarz pracuj?cy w polskiej przychodni Medicus w Cork, Katarzyna Majgier – autorka ksi??ek dla dzieci i nastolatków, Józef Andrzej Urban – podró?nik i nauczyciel geografii w Polskiej Szkole w Cork, Katarzyna Chmara – aktorka, Magdalena Graszk – redaktor naczelna „Munster Wizjer”, S?awomir Bogucki- w?a?ciciel serwisu komputerowego Magicomp Service, Piotr Soboci?ski – bloger, fotograf, podró?nik, autor przewodnika po zabytkach hrabstwa Meath, Vito Werner – fotografik, Monika Nowakowska – dziennikarka, rzeczniczka prasowa MyCork, organizatorka polonijnych spotka? i koncertów polskich zespo?ów, Robert Pola?ski – polski prawnik mieszkaj?cy w Dublinie.

– inne projekty s? w trakcie realizacji.

Ale chyba najwa?niejszym projektem Stowarzyszenia MyCork jest prowadzenie w?asnego portalu i forum: www.mycork.org, na których Czytelnicy mog? wzi?? udzia? w wielu konkursach systematycznie organizowanych przez nasze stowarzyszenie. Przeznaczamy do rozlosowania m.in. bilety do kina i wej?ciówki na wyst?py znanych polskich artystów goszcz?cych w Cork. Portal m.in. z lokalnymi informacjami jest cz?sto aktualizowany, jego statystyki odwiedzin nieprzerwanie rosn?, a forum jest miejscem aktywnej wymiany informacji przez bardzo wielu aktywnych u?ytkowników.

Stowarzyszenie MyCork udzieli?o pomocy tak?e innym stowarzyszeniom i organizacjom, oraz wspar?o wiele projektów realizowanych przez osoby prywatne. M.in. Stowarzyszenie MyCork:

– wspar?o Society of St.Vincent de Paul w Cork przeznaczaj?c 500 euro na rzecz powodzian oraz 431,83 euro uzyskanych podczas Festiwalu Kultury Polskiej;

– pomog?o w kwe?cie na rzecz Sirius Arts Centre; irlandzkiego centrum sztuki powsta?ego w 1988 r. w Cobh i dzia?aj?cego na zasadach non – profit;

– wspiera?o medialnie dzia?ania Kampanii Mama, Tata &… Myself?;

– wspar?o medialnie i wspó?finansowa?o na ??czn? kwot? 600 euro “Piknik dla rodzin” i “Witaj Szko?o”, organizowany przez “Centrum – Together”;

– wspar?o medialnie i za pomoc? ufundowanych nagród polskie imprezy m.in. Polskie Karaoke i wiele innych.

Ponadto Stowarzyszenie MyCork aktywnie wspó?tworzy tak?e wi?ksze organizacje, w tym m.in. Cork Integration Forum, uczestnicz?c w jego pracach.

Przypomn?, ?e w Stowarzyszeniu MyCork dzia?aj? wy??cznie wolontariusze, a projekty s? realizowane z pieni?dzy pochodz?cych ze sk?adek cz?onkowskich i z wp?ywów z reklam na portalu stowarzyszenia. Mamy nadziej?, ?e przysz?y rok oka?e si? jeszcze bardziej owocny w tworzeniu kolejnych MyCork-owych dzia?a? przeznaczonych dla Polonii w Cork. Zapraszam tak?e na stron? Kroniki MyCork: http://kronikamycork.blogspot.com – gdzie mo?na szczegó?owo zapozna? si? z relacjami z naszych dzia?a?.

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.