Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Przewrotnik

Chcialbym podzieli? si? z wami pewnym pomyslem na projekt, który narodzi? si? kilka tygodni temu na jednej ze stacji londy?skiego metra. Pomys? powsta? w g?owach Jacka Winnickiego – PolandStreet, Ginger – Irish-Polish Society i F.O.K.A., oraz mojej.
Zapewne prawie wszyscy mielismy kontakt, b?d? s?yszeli?my o programie POWROTY, który jest odpowiedzi? polskiego rz?du (koordynatorem Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej) na fal? migracji zarobkowej po 2004 roku. W ramach tego projektu wydany zosta? POWROTNIK, dzieki któremu Polacy chc?cy powróci? do kraju maj? dost?p do informacji o procedurach powrotowych.
Naszym pomys?em jest “wydanie” wlasnej wersji, a w?a?ciwie poprawionej wersji Powrotnika, który nosi?by nazw? Przewrotnik/Wywrotnik. Chcemy zachowa? forme pierwotn?, ale z naniesionymi niedbale poprawkami (magrinesy, czy ?ólte stickery), które w do?? smieszny, ale trafny sposób zadomonstrowa?yby absurdy polskiego prawa i biurokracji. Pop rzeczytaniu kilku stron Powrotnika przeci?tnemu Kowalskiemu odechciewa sie powrotu do kraju, nie ze wzgl?du na s?aba zawarto?c merytoryczn? biuletynu, ale przez szereg kroków, które musi podj?? po powrocie do Polski, o których uda?o si? zapomnie? w trakcie okresu sp?dzonego na emigracji. Nie chcemy przez Wywrotnik o?miesza? polskiego rz?du, raczej zwró?cic uwag? na biurokracyjny ba?agan i trudno?ci które s? jego bezpo?redni? przyczyn?.

Poprawki do Wywrotnika nanosi? ma Zbigniew Wyjecha? – czterdziestoletni emigrant z Polski, który w 2004 roku uda? si? na zachód Europy w koszukiwaniu lepszego ?ycia. Powrotnik wpad? mu w r?ce w trakcie wizyty w polskiej placowce dyplomatycznej/stowarzyszeniu/polskim sklepie/ko?ciele (niepotrzebne skre?li?). W trakcie studiowania zacza? on porownywa? dwa systemy biurokratyczne i swoje uwagi nanosi? na karty Powrotnika.

Aby podkre?li? zabawna strone  projektu, mamy nadziej?, ?e uda si? nam przekona? jednego z polskich rysowników (Mleczko, Raczkowski) do wykonania ilustracji do poprawionej wersji, wst?p natomiast powinien byc napisany przez wiod?cego dziennikarza polskiego, który posiada wiedz? z zakresu tematu emigracji.

Chcieliby?my, aby projekt ten zostal zako?czony w listopadzie, dokladnie w ten sam dzie?, w którym Premier Tusk uruchomi? projekt powroty w trakcie wizytyw w Londynie. Tego dnia chcieliby?my zorganizowac konferencje prasowa i oficjalnie przekaza? kopie Wywrotnika/Przewrotnika na r?ce Pana Premiera.

Ca?y pomys? ma na celu zwróci? uwag? i je?li wypali, rozpocz?? spo?eczn? debat? nad zmian? prawa w Polsce i usprawnienia dost?pu do placówke rz?dowych. B?dzie to z pewno?ci? bonusem dla imigrantów chc?cych do kraju powróci?, ale co wa?ne b?dzie mia?o wp?yw na popraw? sytuacji naszych krewnych, którzy nadal w Polsce mieszkaj?.

Zdajemy sobie spraw?, ?e czas nie jest naszym sojusznikiem, dlatego postanowi?em jeszcze przez Szko?? Liderów przedstawi? wam ten projekt i zaprosi? do wspó?pracy. Ma polegac ona na pomocy w redagowaniu Przewrotnika. Ka?da z organizacji mia?aby za zadanie opracowac jeden z dzia?ów i swoje uwagi przekaza? osobom, które b?d? pracowa? nad ?miesznym ale trafnym komentarzem. Oczywi?cie projekt ten nie posiada budrzetu i jest realizowany wolontaryjnie. W planach mamy wydrukowanie kilku (max 10) kopii Wywrotnika, reszta natomiast wypalona zestanie na p?ytach CD i rozes?ana do organizacji, urz?dów. Mozliwo?? ?ci?gni?cia wersji pdf w sieci.
Na dzie? dzisiejszy posiadamy grafika, który nieodplatnie przygotuje wersje do druku, skromny bud?et na wydrukowanie 10 kopii i kilka pomys?ów na konferencje prasow? w Polsce. Je?li uda si? do projektu wci?gn?c Mleczke, b?d? Raczkowskiego, wtedy mamy nadziej? na zorganizowanie konferencji w jednej ze sto?ecznych galerii sztuki.

Aktualnie w projekt zaangazowane s?:
Polish Cooperation Network
Niezale?na Organizacja Europejskiej M?odzie?y Polonijnej
Stowarzyszenie PolandStreet
Stowarzyszenie Polonia Nottingham
Stowarzyszenie Polskie w Irlandii Pó?nocnej
Ginger – FOKA i Irish – Polish Society
Polonia Cambridge
Polonia Liverpool.

Mam nadziej?, ?e ju? niebawem kto? z was zdecyduje si? na udzia? w projekcie.

Za?ozyli?my, ?e zg?oszenia ch?tnych do wspó?pracy organziacji winny by? przes?ane nie pó?niej , ni? do 10 lipca 2009 roku.

Mam nadzieje, ?e cho? dla 30% z was projekt ten ma sens, a mail ten zach?ci was do wzi?cia w nim udzia?u. Ch?tnie odpowiem na wszelkie pytania. W razie konieczno?ci e -mail do Jacka Winniskiego – j.winnicki@polandstreeet.org.uk i Ginger –redaktorka.ntdo@gmail.com

Share

Tagi:

Kategoria: Informacje

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.