Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Przyroda polskich jezior

W najbli?sz? sobot?, 16 sierpnia, o godz. 12:00 w budynku Centrum Informacji o ?rodowisku ENFO przy 17 St. Andrew Street, Dublin 2, odb?dzie si? otwarty wyk?ad nt. przyrody polskich jezior po??czony z prezentacj? multimedialn?. Wst?p bezp?atny.

Spotkanie b?dzie trzecim z kolei organizowanym w ramach Wild Poland Meetings – cyklu wyk?adów, który towarzyszy wystawie wielkoformatowych fotografii przyrodniczych „Wild Poland. Natural heritage of Europe” prezentowanej w parku St. Stephen’s Green. W najbli?sz? sobot? Rados?aw Sawicki opowie o tym jak przed tysi?cami lat powstawa?y jeziora, jak zmieniaj? si? one na przestrzeni stuleci oraz jak umieraj?. S?uchacze dowiedz? si? mi?dzy innymi czym charakteryzuj? si? typowe dla pó?nocnej Polski jeziora lobeliowe oraz jaki wp?yw na kondycj? jezior ma dzia?alno?? cz?owieka.

Fundacja Wild Poland, organizator spotkania, serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych polsk? przyrod? oraz problemami zwi?zanymi z jej ochron?. Kontakt: info@wildpoland.org

Share

Tagi: ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
568