Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

[lang_en]Wild Poland Meetings[/lang_en][lang_pl]Spotkania Wild Poland[/lang_pl]

[lang_pl]Fundacja Wild Poland oraz ENFO zapraszaj? do udzia?u w cyklu sze?ciu otwartych spotka? nt. ochrony przyrody w Polsce. Ka?de spotkanie to prezentacja multimedialna + prelekcja nt. walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych innego typu terenu. Prezentowane b?d? tak?e zagro?enia dla przyrody i dzia?ania ochronne. Osoby uczestnicz?ce w ca?ym cyklu spotka? otrzymaj? wydawnictwa lub filmy nt. polskiej przyrody.

Terminy i tematy:

 • 02.08 – Rzeki
 • 09.08 – ??ki i tereny podmok?e
 • 16.08 – Jeziora
 • 23.08 – Lasy
 • 30.08 – Góry
 • 06.09 – Morze

Miejsce: Centrum Informacji o ?rodowisku ENFO – 17 St. Andrew Street, Dublin 2

Najbli?sze spotkanie: sobota 2 sierpnia godz. 12.00
Temat: RZEKI

Na spotkaniu m.in. o przyrodzie rzek ma?ych i du?ych, górskich i nizinnych; zwi?zku historii Polski z rzekami; naturalnych granicach Polski, faktach i mitach konfliktu o dolin? Rospudy – najbardziej znanego konfliktu przyrodniczego w Polsce; problemach z tamami na rzekach, zaletach i zagro?eniach turystyki wodnej.

Prowadzenie: Mariusz Duchewicz – koordynator kampanii informacyjnej na rzecz Wi?la?sko–Narwia?skiego Parku Krajobrazowego, lokalny koordynator ogólno-polskiej kampanii Teraz Wis?a, organizator terenowego warsztatu Dzika Rzeka, organizator sp?ywów kajakowych, znak zodiaku ryby ;-)

Wi?cej informacji: mariusz@wildpoland.org[/lang_pl]

[lang_en]The Wild Poland Foundation and ENFO invite you to participate in a series of six open meetings on nature protection in Poland. Each of these meetings consists of a multi-media presentation and a lecture about natural, historical and cultural values of a certain type of landscape. We will also refer to threats and actions for nature protection. Anybody who participates in the entire cycle of meetings will receive publications or films about Polish nature.

Dates and topics:

 • 02.08 – Rivers
 • 09.08 – Meadows and Wetlands
 • 16.08 – Lakes
 • 23.08 – Forests
 • 30.08 – Mountains
 • 06.09 – Baltic Sea

Location: ENFO environmental information centre – 17 St. Andrew Street, Dublin 2

Next meeting: Saturday, August 2 at 12:00
Topic: RIVERS

The meeting will concern, among others, the nature of small and large rivers in the mountains and lowlands; relation of Poland’s history to rivers; natural borders of Poland; myths and facts in the Rospuda Valley conflict– the best-known environmental conflict in Poland; problems with dams on rivers, advantages and threats connected to water tourism.

Speaker: Mariusz Duchewicz – coordinator of an information campaign aimed at creation of the Vistula-Narew Landscape Park in Poland; local coordinator of the country-wide “Vistula Now!” campaign in Poland, organizer of “Wild River” field workshops, organizer of kayak trips, Zodiac sign – pisces :)

More info: mariusz@wildpoland.org[/lang_en]

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.