Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Studia po polsku w Irlandii

STUDENT WIRTUALNY- EGZAMIN REALNY, CZYLI POLSKA JAKO?? KSZTA?CENIA W DUBLINIE
Spo?eczna Wy?sza Szko?a Przedsi?biorczo?ci i Zarz?dzania rozpoczynaj?ca dzia?alno??
w Dublinie nale?y do najbardziej renomowanych w?ród polskich uczelni. Z grudniowych danych
MNiSW wynika, ?e SWSPIZ jest najcz??ciej wybieran? uczelni? niepubliczn? w Polsce wg ogólnej
liczby kandydatów na studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie.

Szko?a sukcesywnie wprowadza kierunki b?d?ce odpowiedzi? na zmieniaj?c? si?
rzeczywisto?? i otwiera o?rodki zamiejscowe. Równie? Polonia w Wielkiej Brytanii, Francji oraz Irlandii coraz cz??ciej wybiera uczelnie polskoj?zyczne oraz – to nowy trend – studia przez Internet. E-learnig cieszy si? tak du?? popularno?ci?, ?e SWSPiZ otworzy?a Polsk? Akademi? Otwart?.

PAO dzia?a od sze?ciu lat i kszta?ci obecnie 632 studentów na trzech kierunkach: Zarz?dzanie,
Pedagogika, Stosunki Mi?dzynarodowe. Certyfikowani wyk?adowcy wykszta?cili w niej ju? ponad 100 absolwentów. W 2009r. powsta? Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny (ZOD) w Londynie, gdzie obecnie studiuje blisko 400 studentów, a kolejnych 20 rozpocz??o program realizowany z ameryka?skim Clark University. W 2010r. natomiast, zdecydowano o utworzeniu ZOD-ów w Pary?u i Dublinie. Obecnie trwa pierwszy nabór na kierunki Zarz?dzanie i Pedagogika, a planowany nabór na pierwszy rok studiów to 150 osób.

S?uchacze, którzy przechodz? nauk? trybem blended learning twierdz?, ?e poziom studiów
jest tak samo wysoki jak studiów stacjonarnych. Prof. dr hab. ?ukasz Su?kowski, Prorektor
ds. Jako?ci Kszta?cenia SWSPIZ, przedstawia sposób funkcjonowania e-learningu w Polskiej Akademii Otwartej:
„Ka?dy z naszych Studentów otrzymuje dost?p do tre?ci edukacyjnych zamieszczanych na platformie internetowej. Studenci systemu e-learningowego maj? obowi?zek logowania si? na ni? i brania czynnego udzia?u na forach internetowych oraz czatach prowadzonych przez wyk?adowc?. Na forach wyk?adowca moderuje dyskusje dotycz?ce przerabianego aktualnie materia?u, ocenia i odpowiednio punktuje prac? studentów. Czaty z wyk?adowcami maj? natomiast charakter konsultacji i prowadzone s? w sposób synchroniczny (wyk?adowca i student pracuj? w sieci w tym samym czasie). Zaliczenia i egzaminy odbywaj? si? jednak w czasie zjazdów w sposób tradycyjny”.

Osoby, które decyduj? si? na nauk? w Dublinie mog? studiowa? Pedagogik? (specjalno?ci:
opieku?czo-wychowawcza, doradztwo zawodowe) i Zarz?dzanie (m. In. marketing, rachunkowo??
i analiza finansowa, zarz?dzanie zasobami ludzkimi, finansami, zarz?dzanie w administracji publicznej, logistyce, Public Relations, e-biznes i marketing w Internecie, zarz?dzanie potencja?em spo?ecznym w organizacji, wiedz? i informacj?).

SWSPiZ wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom studentów nawi?za?a te? wspó?prac? z Clark
Univeristy – najstarsz? instytucj? naukowo-badawcz? w USA, która oferuje mo?liwo?? uzyskania
dyplomu Master. Clark University jest jedn? z trzech uczelni w Nowej Anglii, obok Harvardu i Yale,
które zapocz?tkowa?y presti?owe stowarzyszenie Association of American Universities. Rozpocz?ciem dzia?alno?ci w Dublinie SWSPiZ potwierdza wi?c swoje d??enie do kszta?cenia Polaków w warunkach globalnej wspó?pracy w zakresie przekazywania wiedzy.

Wi?cej informacji:
Renata Figlewicz
Kierownik Polskiej Akademii Otwartej

Spo?eczna Wy?sza Szko?a
Przedsi?biorczo?ci i Zarz?dzania
w ?odzi
ul. Sienkiewicza 9
90-113 ?ód?
Polska

Artur Banaszkiewicz
Kierownik ZOD w Dublinie
Tel.: +353 83 415 7700
E-mail: abanaszkiewicz@swspiz.pl

SWSPiZ – Polska Akademia Otwarta
Regus House – Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2

Share

Tagi:

Kategoria: Informacje

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.