Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "dzieci"

Comiesi?czne spotkanie rodziców z ma?ymi dzie?mi

Comiesi?czne spotkanie rodziców z ma?ymi dzie?mi

Korpusy Pokoju zapraszaj? wszystkie rodziny z kilkumiesi?cznymi niemowlaczkami oraz dzie?mi do 6-7 roku ?ycia na comiesi?czne spotkania. Maj? one na celu umo?liwienie dzieciom zabawy z rówie?nikami, poznanie rodziców mi?dzy sob? oraz podarowanie rodzinom czasu, który mog? sp?dzi? wspólnie bez my?lenia o obowi?zkach dnia codziennego. Dzieci maj? do swojej dyspozycji zabawki. Dla wszystkich przygotowane b?d? drobne […]