Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Warsztaty dziennikarskie w Budapeszcie

Mi?dzynarodowe Warsztaty Dziennikarskie s? organizowane przez Stowarzyszenie Polonia Nova w Budapeszcie. Warszataty s? przeznaczone dla m?odych dzia?aczy polonijnych zainteresowanych dziennikarstwem i aktywnym udzia?em w tworzeniu mediów polonijnych na obczy?nie. Odb?d? si? one w Budapeszcie, w terminie 21-29 sierpnia 2010.

Program zawiera szereg:
• Wyk?adów zwi?zanych z psychologi? i socjologi? mediów oraz problematyk? mniejszo?ci   narodowych i emigracji; 
• Warsztatów  i  zaj??  praktycznych  maj?cych  na  celu  dostarczenie  podstawowych wiadomo?ci i rozwijanie umiej?tno?ci dziennikarskich;  
•Spotka? i wizyt studyjnych (z dziennikarzami, przedstawicielami instytucji publicznych i kulturalnych, ?rodowiskiem polonijnym), które maj? s?u?y? jako podstawowy materia?  do przeprowadzenia warsztatów.                      
              
Wyk?ady  i  zaj?cia  warsztatowe  prowadzi?  b?d?  specjali?ci  ?  dziennikarze  i  pracownicy  polskich uniwersytetów.

Uczestnicy
Organizatorzy pokrywaj? koszty uczestnictwa w warsztatach dziennikarskich, zapewniaj? pe?ne zakwaterowanie  i  wy?ywienie.  Uczestnicy  warsztatów  z  w?asnych  funduszy  pokryj?  koszty zwi?zane z dojazdem do Budapesztu.
Warunki: W?adanie j?zykiem polskim, wiek: 20-35 lat
Ilo??: 15 osób

Zg?oszenia: biuro@polonianova.hu

Share

Tagi:

Kategoria: Warsztaty

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.