Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Zaproszenie do uczestnictwa w programie edukacji on-line – “Otwarta Szko?a”

Serdecznie prosimy o przekazanie informacji Pa?stwa cz?onkom, beneficjentom, czytelnikom i wszystkim osobom zainteresowanym o mo?liwo?ci uczestnictwa w programie edukacji on-line Otwarta Szko?a. W ramach tego programu wkrótce (oko?o 6 grudnia br.) ruszaj? Ko?a Przedmiotowe organizowane dla dzieci i m?odzie?y polskiej przebywaj?cych za granic?. Rekrutacja do tego programu trwa do 29 listopada br. – b?dziemy bardzo wdzi?czni za wszelkie formy promocji tej inicjatywy.

Relacj? telewizyjn? na temat naszego programu mo?na obejrze? na portalu TV Polonia:  http://www.tvp.pl/polonia/polska-24/wideo/opinie-wydanie-z-15112010/3358204 (rozpoczyna si? w 17 minucie i 35 sekundzie tego nagrania).

Nasze Ko?a b?d? nie tylko rozwija?y zainteresowania danymi dziedzinami wiedzy, ale równie? integrowa?y polskie dzieci i m?odzie? z ca?ego ?wiata, pozwala?y na ?ywy kontakt z j?zykiem polskim, budzi?y kreatywno?? i zapewnia?y po?yteczn? rozrywk? edukacyjn?.

Wszystkie zaj?cia odbywa? si? b?d? na platformie „Polska Szko?a” w czasie rzeczywistym – zapewniamy ?yw? interakcj? z nauczycielem i pomi?dzy uczestnikami z ró?nych stron ?wiata!

Od grudnia rozpoczynamy zaj?cia on-line w Sekcjach dla uczniów najm?odszych (7-8-9 lat), Sekcji Literackiej, Sekcji Dziennikarskiej i Sekcji Teatralnej – w ramach Ko?a J?zyka Polskiego, oraz Sekcjach Ko?a Historii Polski.

Aby zg?osi? si? do uczestnictwa w zaj?ciach trzeba przes?a? wype?nion? deklaracj? uczestnictwa (w za??czeniu lub mo?na j? znale?? na stronie www.polskaszkola.edu.pl, w zak?adce Ko?a Przedmiotowe) na adres krystyna.cwiertniewska@polskaszkola.edu.pl

Wystarczy odrobina zapa?u oraz komputer z dobrym Internetem ! Zapraszamy!

Z powa?aniem,

Ma?gorzata Krukowska, Koordynator ds. promocji

Share

Tagi:

Kategoria: Informacje

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.