Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Zarejestruj si? do II tury wyborów!

Dopisz si? do spisu wyborców w Irlandii! Polacy aktualnie mieszkaj?cy w Irlandii by g?osowa? w II turze musz? by? zarejestrowani w spisie wyborców, prowadzonym przez Konsula. Ci, którzy nie zd??yli tego zrobi? maj? czas na zarejestrowanie si? do 1 lipca 2010 roku. Chcesz g?osowa? w II turze ale nie zarejestrowa?e? si? w konsulacie w spisie wyborców przed I tur??
Nie zwlekaj, ZAREJESTRUJ SI? ju? teraz!
Osoby, które nie zarejestrowa?y si? do spisów wyborców na terytorium Irlandii przed I tur?, a chc? g?osowa? w II turze w dniu 4 lipca, zgodnie z informacj? PKW z dnia 21.06.2010 r., mog? dopisa? si? do spisu wyborców do dnia 01.07.2010 do godz. 24.00

REJESTRACJA ON-LINE OSÓB KTÓRE NIE ZAPISA?Y SI? DO I TURY WYBORÓW

UWAGA: Osoby g?osuj?ce w Dublinie, Cork i Limerick (gdzie jest wi?cej ni? jedna komisja) nie wybieraj? numeru komisji, a wskazuj? jedynie miasto. Podzia? na poszczególne komisje zostanie dokonany po zako?czeniu zapisów zgodnie z porz?dkiem alfabetycznym wed?ug nazwisk.

W celu zapisania si? mo?na równie?:

– przes?a? na nr faxu: 01-8727792 wype?niony formularz zg?oszenia
(pobierz formularz),
– z?o?y? osobi?cie zg?oszenie w konsulacie – druki dost?pne na miejscu,
– zatelefonowa? pod specjalnie w tym celu uruchomiony numer: 0870918250 czynny w dni powszednie od godz. 10.00 do 15.00 (przed wykonaniem telefonu prosz? przygotowa? niezb?dne do formularza dane – zobacz formularz)

W celu unikni?cia dublowania zapisów nale?y korzysta? wy??cznie z jednej mo?liwo?ci dopisania si? do spisu wyborców.

W dniu g?osowania nale?y okaza? komisji wa?ny paszport lub dowód osobisty.
Obwodowe Komisje Wyborcze w Irlandii b?d? czynne od 6.00 do 20.00.

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.