Wy?sza Szko?a Rozwoju Lokalnego w ?yrardowie Zamiejscowy Wydzia? Ekonomiczny w Dublinie zaprasza na Seminarium naukowe pt. „Polska emigracja w Irlandii: wczoraj i dzi?”

Termin: 26/06/2011 niedziela, w godz. 12.00 – 15.00
Miejsce: DCU, Business School, Collins Avenue, Dublin 9.
J?zyk wyk?adowy: polski lub angielski
Koordynacja i kontakt w Polsce: mgr Barbara Rakowska – Kanclerz WSRL
Koordynacja i kontakt w Irlandii: dr Jaros?aw P?achecki WSRL
Wst?p: bezp?atny po uprzednim zg?oszeniu uczestnictwa.

Uczestnictwo w seminarium bez prezentacji prosimy zg?asza? w terminie do 15 czerwca 2011 na adres e-mail dziekanat@wsrl.pl. Zg?oszenie powinno zawiera? imi? i nazwisko uczestnika, adres e-
mail oraz nr telefonu kontaktowego. Niekompletne zg?oszenia nie b?d? honorowane. Zaproszenia zostan? rozes?ane drog? elektroniczn?.

Osoby lub organizacje polonijne, które pragn? wyg?osi? prezentacj? prosimy o zg?aszanie propozycji tematów do dnia 30 kwietnia 2011 r. na adres e-mail jaroslaw@plachecki.pl lub dziekanat@wsrl.pl Zg?oszenie powinno zawiera?: proponowany tytu? prezentacji, imi? i nazwisko prelegenta, telefon kontaktowy, adres e-mail, w przypadku organizacji polonijnych nazw? i siedzib? organizacji zg?aszaj?cej. O zakwalifikowaniu tekstu zg?aszaj?cy zostan? powiadomieni drog?
elektroniczn?. Tekst wyst?pienia w j?zyku polskim lub angielskim, po uzgodnieniu tematu z organizatorem, powinien zosta? przes?any do organizatora seminarium do dnia 31 maja 2011 r. na adres e-mail jaroslaw@plachecki.pl lub dziekanat@wsrl.pl

Materia?y nades?ane przez prelegentów i organizacje polonijne pos?u?? do wydania recenzowanej, dwuj?zycznej publikacji naukowej pod redakcj? prof. dr. hab. Witolda Rakowskiego i dr. Jaros?awa P?acheckiego.

Z ramienia Forum Polonia, Emilia Marchelewska, jest w Komitecie Organizacyjnym.

Share