Na stronie Forum Polonia powsta?a zak?adka Projekty, która b?dzie zawiera?a opis projektów realizowanych w ramach wspolpracy i sygnowanych logiem Forum Polonia. Celem zamierzenia jest stworzenie jasnego archiwum dzialalnosci i efektywnosci wspolpracy w ramach Forum Polonia.

Podstrona b?dzie zawierala:
• Projekty stale
• Projekty zrealizowane
• Projekty aktualne

Koordynatorów projektów prosz? o nades?anie krótkiej informacji o projekcie zrealizowanym przez Was w ramach FP (max 200 slow).

• Tytul projektu
• Data / Ramy czasowe
• Cele
• Metody realizacji (koncert, wystawa, cykl szkole?…)
• Efekty (ilosc osób zarejestrowanych, ilosc uczestników…)
• Kto (inicjator, koordynator, grupy / osoby zaanga?owane)

Kontakt:
Emilia Marchelewska
info@forumpolonia.org / emilia.marchelewska@gmail.com
0872921834

Share