Garda Síochána uzyska?a dofinansowanie z Biura Ministra ds Integracji by wyprodukowa? szereg informacji dotycz?cych bezpiecze?stwa w j?zyku polskim.

Prosimy o rozpropagowanie broszury w?ród Polaków. Jest dost?pna pod tym linkiem:
http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=7141

Share