Charytatywny maraton wokó? Irlandii – ponad 1,000 kilometrów w 21 dni! Zapraszamy organizacje i lokalne spo?eczno?ci, rozsiane na trasie biegu, do udzia?u w akcji!

Ponad 1,000 kilometrów w 21 dni przebiegnie Tomasz Manikowski w ramach akcji charytatywnej „Bieg Mimo Wszystko”. Biec b?dzie dla siebie, jak i dla podopiecznych Fundacji Anny Dymnej, na rzecz których kwestowa? b?dzie wraz z grup? stowarzysze? i organizacji polonijnych, rozsianych na trasie jego wielkiego biegu.
Tomasz przyjecha? z rodzin? do Irlandii 5 lat temu, od o?miu lat jest niepij?cym alkoholikiem. Jako cz??? terapii i sposób na opowiedzenie o swojej historii zmagania z na?ogiem, Tomasz przebiegnie wielki maraton wokó? Irlandii. Bieg bierze swój pocz?tek 10 kwietnia w Dublinie, dok?d na wielki fina? Tomasz zawita ponownie 1 maja. Zach?camy grupy, organizacje i indywidualnych biegaczy do w??czenia si? do akcji – skontaktuj si? z nami, je?li chcesz towarzyszy? Tomkowi na cho?by fragmencie jego trasy!

Bieganie stanowi dla Tomasza sposób na ?ycie i radzenie sobie z uzale?nieniem: „Zacz??em biega? w czasie, gdy w moim ?yciu nast?pi?y zmiany, o których wcze?niej mog?em tylko marzy?: przesta?em pi?” – t?umaczy. „Bieganie pomaga mi utrzyma? dobr? form? fizyczn? i psychiczn?, a to pomaga mi wytrwa? w trze?wo?ci, jest dla mnie form? terapii. Trwa to 8 rok i s? to najpi?kniejsze lata mojego ?ycia…”. Na swoim koncie pan Tomasz ma ju? 10 maratonów, w tym bieg w Dublinie, Belfa?cie i Wiedniu. „Bieg Mimo Wszystko” ma by? prób? udowodnienia sobie, i? wyj?cie z najgorszej choroby jest mo?liwe. „Chcia?bym pokaza?, ?e mo?na wyzwoli? si? z uzale?nie? i odzyska? wolno??, godno?? i szacunek ludzi”- podkre?la Tomasz. Ka?dego dnia pokonywa? b?dzie kilkadziesi?t kilometrów, kwestuj?c na rzecz osób niepe?nosprawnych intelektualnie, b?d?cych pod opiek? Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Biegowi towarzyszy? b?dzie szereg wydarze? i inicjatyw spo?ecznych, przygotowanych przez lokalne stowarzyszenia, organizacje i mieszka?ców miast, przez które biec b?dzie marato?czyk. Wielki wysi?ek Tomasza wspiera? b?d? bowiem grupy ludzi w ca?ej Irlandii, ??cz?c si?y i pomagaj?c w zbiórce pieni?dzy. Do akcji „Bieg Mimo Wszystko” w??czy?o si? 11 grup i stowarzysze? polonijnych, m.in. Polski O?rodek Spo?eczno-Kulturalny, w którym odbywa? si? b?d? cykliczne wyk?ady lekarzy i psychologów oraz pokazy filmów, za? 1 maja – w dniu fina?u – planowany jest wielki rodzinny festyn, podczas którego skorzysta? b?dzie mo?na z porad specjalistów, skosztowa? polskich ciast i pierogów oraz wylicytowa? jeden z wielu fantów, jakie na cel akcji przekaza?a Fundacja „Mimo Wszystko”. Na trasie biegu, Tomasza wita? b?d? równie? cz?onkowie organizacji polonijnych z Galway, Cork czy Waterford – planowane s? spotkania ze studentami, festyny i pokazy filmów oraz koncerty.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce programu z poszczególnych miast – na naszym profilu na Facebooku:

Koordynatorami akcji „Bieg Mimo Wszystko” s?: Boles?aw Kozina, irlandzki ambasador Fundacji „Mimo Wszystko”, Agnieszka Grzesiak-Kozina, oraz Anna Pa?. We wspó?organizacj? zaanga?owane s? organizacje, zrzeszone w sieci Forum Polonia: Polski Express, POSK, GIPA, Szko?a Polonijna w Galway, My Cork, Waterpol, CKU, Poradnia Psychologiczna Parasol, Centrum Together-Razem, Cairde, Fundacja im. Jana Paw?a II, Pol Soc, oraz media: Evening Herald, gazeta.ie, nadajemy.ie, GalwayNightlife.ie, galway.pl. Sponsorami akcji s?: Asics, Allex Bakery, Island Express, Sklep polski Olivia, Supermessenger.

Wi?cej informacji: www.mimowszystko.org
Obs?uga medialna – pytania: Anna Pa?, e: anna.b.pas@gmail.com, t: 085 154 1454
Fundacja „Mimo Wszystko: Boles?aw Kozina: boleslawkozina@gmail.com, t: 0872651819

Kalendarium:
10 kwietnia – start „Biegu Mimo Wszystko”: Dublin
13 kwietnia: Waterford
16 kwietnia: Cork
17 kwietnia: Dublin: pokaz filmu „Tylko Strach” z Ann? Dymn? oraz wyk?ad Centrum Konsultacyjnego CKU (POSK)
22 kwietnia: Galway
24 kwietnia: wyk?ad dr med. Anny Wuczy?skiej nt. alkoholizmu jako choroby (POSK)
1 maja: Wielki Fina? – Dublin (POSK)

Trasa biegu:
Trasa biegu:
1. drog? N11do Wicklow 50km (10 kwietnia)
2. drog? N11 do Gorey 35km
3. drog? N11 do Enniscorthy 36km
3. drog? N30do drogi N25 do Waterford 53km (13 kwietnia)
4. drog? N25 do Dungarvan 48km
5. drog? N25 do Midleton 46km
6. drog? N25 do Cork 30km (16 kwietnia)
7. drog? N22 do Ballymakeery 54km
8. drog? N22 do N23 do Castleisland 52km
9. drog? N21 do Rathkeale 54km
10. drog? N21 do N20 do Limerick dalej N19 do Shannon 45km (20 kwietnia)
11. drog? N18 do Gort 35km
12. drog? N18 do N6 do Galway 35km (21 kwietnia)
13. drog? N84 do Ballinrobe
14. drog? N84na R330do Westport dalej drog? N5 do Castlebar
48km
15. drog? N5 do N58 do Foxford, dalej drog? N26 do Ballina oko?o 32km
16 drog? N59 do Dromore West oko?o 30km
17. drog? N59 do Sligo dalej drog? N16 do Manorhamilton 58km
18. drog? N16 do drogi R207, dalej do drogi R200 dalej do drogi N87 t?
drog? do miejscowo?ci Ballyconnell 59km
19. drog? N87 do N3 do Cavan dalej drog? R188 do drogi R190 do Ballybay
67km
20. drog? R183 do N2 do Slane 66km
21. Slane to Dublin 50km (1 maja, ok. 17.00)

Share