[lang_pl]W sobot? 23 sierpnia b.r. w Cork mia?o miejsce spotkanie przedstawicieli organizacji polonijnych dzia?aj?cych w Irlandii, d???cych do za?o?enia Federacji Organizacji Polonijnych w Irlandii. Spotkanie w Cork by?o trzecim – po spotkaniu w Athlone (24 maja b.r.) i w Limerick (20 lipca b.r.).

W spotkaniu wzi?li udzia? delegaci sze?ciu organizacji polonijnych, tj.przedstawiciele Towarzystwa Irlandzko – Polskiego z Dublina, Polskiego Centrum Informacji i Kultury z Dublina, Irlandzko – Polskiego Stowarzyszenie (GIPA) z Galway, Irlandzko – Polskiego Stowarzyszenie Biznesu i Kultury z Limerick, Centrum Wsparcia i Integracji „Together” z Cork oraz Stowarzyszenia MyCork.

Stowarzyszenie MyCork, które by?o gospodarzem spotkania, rozes?a?o zaproszenia do wszystkich organizacji poloninych dzia?aj?cych w Irlandii. Dodatkowo – informacja o dacie i miejscu spotkania zosta?a podana na stronie internetowej MyCork – a nastepnie powielona przez wiele innych portali internetowych.

MyCork wyznaczy? nowe standardy spotka? przedstawicieli organizacji polonijnych w Irlandii d???cych do za?o?enia FOP, przynajmniej je?eli chodzi o kwestie wpó?pracy z mediami: o ile na dwa poprzednie spotkania z niezrozumia?ych dla mnie powodów unikano zapraszania dziennikarzy, ograniczaj?c si? jedynie do wydawania komunikatu prasowego po zako?czeniu danego spotkania, o tyle teraz sytuacja by?a diametralnie inna: w spotkaniu wzi?li udzia? zaproszeni przez MyCork dziennikarze polonijnej prasy (korespondenci wszystkich tygodników ukazuj?cych si? w Irlandii), oraz dziennikarze portalu MyCork – bowiem nasze stowarzyszenie, jako jedyne z polonijnych stowarzysze? w Irlandii, posiada w?asny, chocia? niewielki, zespó? redakcyjny.

Na wst?pie spotkania ka?dy z delegatów przedstawi? krótko reprezentowan? przez siebie organizacj? polonijn?.

W dalszej cz??ci spotkania ka?da z organizacji mia?a mo?liwo?? wyra?enia swojej opinii, co do wizji ewentualnej przysz?ej federacji. W imieniu naszego stowarzyszenia stwierdzi?em, ?e naszym zdaniem przysz?a Federacja Organizacji Polskich – je?eli zostanie powo?ana – musi by? tworem absolutnie apolitycznym i nie dopuszczamy mo?liwo?ci, aby sta?a si? ona dla kogokolwiek platform? do robienia kariery politycznej. Jednocze?nie – stoimy te? na stanowisku, ?e przysz?a FOP nie powinna zajmowa? si? pozyskiwaniem i dystrybucj? jakichkolwiek funduszy.

Konkretnie: MyCork zaproponowa?, ?eby cz?onkami Rady Federacji Organizacji Polonijnych nie mogli by? cz?onkowie jakichkolwiek partii politycznych, oraz ?eby przysz?a FOP nie mog?a wyst?powa? o jakiekolwiek dotacje „w imieniu” cz?onkowskich organizacji, a nast?pnie zajmowa? si? dystrybucj? uzyskanych ?rodków.

Nasze propozycje spotka?y si? ze sprzeciwem, motywowanym bardziej lub mniej logicznie, niemniej, dzi?ki naszemu twardemu stanowisku uzyskali?my tyle, ?e w statucie ma znale?? si? zapis mówi?cy, ?e cz?onek Rady FOP, je?eli jednocze?nie jest cz?onkiem partii, na czas pe?nienia funkcji musi zawiesi? swoje cz?onkostwo w tej partii, oraz nie mo?e prowadzi? aktywnej dzia?alno?ci politycznej.

Odno?nie pozyskiwania i dystrybucji ?rodków finansowych równie? uda?o nam si? niejako „przeforsowa?” nasze stanowisko, ?eby FOP nie mog?a wyst?powa? o dotacje w imieniu poszczególnych cz?onków – którymi s? organizacje polonijne, co najwy?ej FOP mo?e wystawi? list, w którym poprze dzia?ania tej czy innej organizacji wyst?puj?cej o przyznanie ?rodków finansowych na realizacj? danego projektu, je?eli dany projekt zyska akceptacj? pozosta?ych cz?onków Rady FOP, którymi to cz?onkami s? z kolei przedstawiciele poszczególnych organizacji polonijnych.

Po krótkiej przerwie przyst?pili?my do prac nad statutem federacji. W trakcie tych?e prac poruszono wa?n? kwesti? dotycz?c? np. przynale?no?ci organizacji polonijnej z Belfastu, która – jak nas poinformowano, chce wst?pi? do Federacji Organizacji Polskich w Irlandii, ale ambasador RP obecny na pierwszym spotkaniu w Athlone (24 maja b.r.) odradzi? taki krok, wskazuj?c na trudn? sytuacj? administracyjno – polityczn?: Belfast jest stolic? Irlandii Pó?nocnej, która wchodzi w sk?ad Wielkiej Brytanii.

Co do dalszych prac nad statutem, to w zasadzie, z powodu licznych poprawek i ogranicze? czasowych, na spotkaniu w Cork opracowano dopiero 1/3 statutu, w do?? ogólnym i nie budz?cym zastrze?e? brzmieniu, gdzie podkre?lono szczytne cele, które ma realizowa? przysz?a FOP. Prace nad statutem b?d? kontynuowane na kolejnym spotkaniu przedstawicieli organizacji polonijnych.

Sam przebieg spotkania, pomimo ?e momentami do?? burzliwy, by? jednak niezwykle spokojny i rzeczowy w porównaniu np. do poprzednich spotka? (co prawda nie bra?em osobi?cie w nich udzia?u, ale swoje twierdzenie opieram na bezpo?redniej relacji osób , które w nich udzia? bra?y). Jednak obecno?? na sali dziennikarzy – czyni cuda.

Kolejne spotkanie przedstawicieli organizacji polonijnych zaplanowano na 27 wrze?nia w Galway. B?dzie je organizowa?o Irlandzko – Polskie Stowarzyszenie (GIPA).

/UWAGA: niniejsza relacja NIE jest oficjalnym komunikatem prasowym jaki zostanie wystosowany przez przedstawicieli organizacji polonijnych którzy wzi?li udzia? w spotkaniu w Cork./[/lang_pl]

Share