W sobot?, 11 pa?dziernika, w ramach kampanii ”MAMA, TATA… & MYSELF?” w Polskiej Szkole w Cork oby?y si? warsztaty dziennikarskie dla m?odzie?y. Warsztaty poprowadzili dziennikarze ze Stowarzyszenia MyCork.

W trakcie warsztatów, w których wzi??o udzia? ok. 40 uczniów, m?odzie? zosta?a podzielona na 6 grup i dosta?a za zadanie napisanie reporta?u na podstawie zdj?? z otwarcia kampanii ”MAMA, TATA… & MYSELF?”, przeprowadzenie wywiadu ze swoimi nauczycielami, oraz napisanie krótkiego artyku?u, w którym zach?ciliby potencjalnych turystów do zwiedzania Cork. Wszyscy zdali ten egzamin celuj?co, wi?c ?mia?o mo?emy stwierdzi?, ?e oto ro?nie nam nowa kadra dziennikarska.

Na zako?czenie warsztatów uczniowie Polskiej Szko?y zostali zach?ceni do napisania reporta?u z ?ycia szko?y. Najlepsza praca b?dzie opublikowana w „Kurierze Polskim” oraz na portalu MyCork.org.

Share