Mary White - Minister ds. Integracji

Mary White - Minister ds. Integracji

Cz?onkowie Immigrant Network spotkali si? z nowo mianowan? minister ds. Integracji, Mary White TD.

Z inicjatywy przedstawicieli grup i organizacji, reprezentuj?cych mniejszo?ci etniczne w Irlandii, w kwietniu tego roku powo?ana zosta?a platforma Immigrant Network, której celem jest wspó?praca i dzia?anie na rzecz integracji oraz rozwi?zywania wyzwa?, stoj?cych przed imigrantami w Irlandii. Do udzia?u w pracach platformy zaproszono równie? cz?onków Forum Polonia. Cz?onkowie Immigrant Network, po serii spotka? przygotowawczych, spotkali si? we wtorek, 18 maja, z nowo powo?an? Minister Integracji, Mary White TD.

Inicjatywa Immigrant Network powsta?a jako odpowied? na problem braku reprezentacji migrantów w cia?ach doradczych i w?adzach lokalnych oraz centralnych, czego skutkiem bywa niedostateczne zrozumienie spraw i problemów lokalnych spo?eczno?ci. Platforma ta skupia przedstawicieli grup etnicznych, organizacji, mediów i agencji, dzia?aj?cych na rzecz migrantów i pracuj?cych na co dzie? z cz?onkami mniejszo?ci narodowych.

W?ród cz?onków Grupy Inicjatywnej znale?li si? Emilia Marchelewska, Anna Pa?, Barnaba Dorda (Forum Polonia), Tanya Cole (Indian Community), Patrick Maphoso (Community activist), Tendai Madondo (Christian Aid), Chinedu Onyejelem (Metro Eirean), Eric Yao (Africa Centre) oraz Juliet Amamure (Diaspora Women Initiative).

W?ród zada? platformy Immigrant Network, stawiano nacisk na: identyfikacj? wyzwa? i problemów, z jakimi borykaj? si? poszczególne mniejszo?ci i migranci w ogólno?ci; podnoszenie ?wiadomo?ci polityków i opinii publicznej na temat powy?szych kwestii; zapobieganie i wsparcie dla inicjatyw promuj?cych pozytywne rozwi?zania powy?szych problemów; mo?liwo?? wymiany informacji i do?wiadcze?. Za?o?eniem platformy jest otwarcie na potrzeby reprezentowanych ?rodowisk, st?d udzia? w Immigrant Network jest otwarty dla wszystkich.

Spotkanie z Minister Integracji odby?o si? we wtorek, 18 maja. Minister White powo?ana zosta?a na stanowisko w dn. 24 marca. Reprezentuj?ca region Carlow/Kilkenny z ramienia Green Party, Mary White TD stan??a oficjalnie na czele Departamentu Sprawiedliwo?ci, Równo?ci i Reform Prawnych, Spraw Spo?ecznych, Obszarów Wiejskich i Regionu Gaeltacht, oraz Edukacji i Nauki, ze specjaln? odpowiedzialno?ci? za Równo??, Prawa Cz?owieka i Integracj?.

Spotkanie z Minister White by?o pierwszym z cyklu spotka? informacyjno-doradczych i mia?o na celu identyfikacj? potrzeb i problemów, z jakimi spotykaj? si? przedstawiciele mniejszo?ci etnicznych.

Dyskutowane tematy obejmowa?y trzy g?ówne zagadnienia:

 1. Przest?pstwa na tle rasowym / Rasizm / Legislacja w tej kwestii:
 • brak zdecydowanych dzia?a? w odniesieniu do incydentów i przest?pstw na tle rasowym;
 • brak wytycznych i statystyk, dokumentuj?cych przest?pstwa i incydenty na tle rasowym;
 • potrzeba monitoringu i podnoszenia ?wiadomo?ci w zakresie spraw, zwi?zanych z pod?eganiem do nienawi?ci (tzw. hate crime)
 • zwi?zek mi?dzy dzia?alno?ci? mediów i prowadzon? polityk? spo?eczn? a wzrostem zachowa? rasistowskich;
 1. Niedostateczna reprezentacja migrantów
  Sektory:

 • organizacje rz?dowe;
 • w?adze lokalne i krajowe (Senat, Parlament)
 • Departmant ds. Integracji – jako jeden z przyk?adów
 • Media (zarówno od strony podejmowanych tematów, jak i reprezentacji w?ród dziennikarzy i prowadz?cych)
 1. Potrzeba ?ci?lejszej wspó?pracy z Ministerstwem Sprawiedliwo?ci w zakresie:
 • spraw zwi?zanych z uchod?cami
 • naturalizacj?
 • pozyskiwaniem obywatelstwa;

Podczas spotkania, Minister White towarzyszy?a grupa doradcza, sk?adaj?ca si? z urz?dników ministerialnych, którzy pracuj? w poszczególnych departamentach nad praktyczn? implementacj? opinii i sugestii w prace ministerstwa.

Jestem minister s?uchaj?c? i minister reaguj?c? – powiedzia?a podczas krótkiego wprowadzenia Mary White TD. – Obj??am stanowisko z ko?cem marca i od tego czasu staram si? uczestniczy? w jak najwi?kszej liczbie spotka? i paneli dyskusyjnych, by pozna? potrzeby spo?eczne i us?ysze? opinie tych, którzy tymi sprawami zajmuj? si? na co dzie?. Moje drzwi otwarte s? dla ka?dego – deklarowa?a.

Spotkanie z Immigrant Network by?o pierwszym z cyklu spotka? doradczych. Minister zapowiedzia?a powo?anie specjalnej Rady Doradczej, do udzia?u w której zaproszeni b?d? przedstawiciele jak najszerszego spektrum organizacji, grup i liderów mniejszo?ci etnicznych. O dacie i warunkach uczestnictwa w ministerialnej Radzie opinia publiczna poinformowana zostanie w przysz?ym tygodniu za po?rednictwem prasy irlandzkiej i etnicznej.

Forum Polonia, jako najwi?ksza platforma, zrzeszaj?ca organizacje, grupy i media polonijne, zaproszona zosta?a do udzia?u w obradach ministerialnej Rady. Cz?onkowie FP oraz mieszkaj?cy w Irlandii Polacy informowani b?d? o pracach Rady za po?rednictwem mediów polonijnych (Polski Express, nadajemy.ie, dublinek.net, kierunekirlandia.eu, mycork.org) oraz platformy www.ForumPolonia.org

Wszelkie sugestie i kwestie warte dyskusji prosimy zg?asza? do cz?onków grupy: Anna Pa? (e: anna@polishexpress.net ) , Barnaba Dorda (e: barneus@gmail.com) oraz info@forumpolonia.org

Share