Czy w Irlandii respektowane s? prawa cz?owieka?
Department of Community, Equality and Gaeltacht Affairs zaprasza cz?onków spo?ecze?stwa i organizacje do w??czenia si? w proces rewizji sytuacji w zakresie przestrzegania praw cz?owieka w Irlandii.

Forum Polonia proponuje, by grupy polonijne w??czy?y si? w ten proces. Ch?tnych do wspó?pracy lub kierowania projektem kompilowania raportu zapraszam do przes?ania emaila na info@forumpolonia.org do ko?ca lutego.

Share