W Cork w dniach 25 – 28 czerwca b.r. mia?y miejsce Dni Kultury Chrze?cija?skiej, wspó?organizowane przez Stowarzyszenie MyCork. Koordynatorami tego projektu byli Iza Krygiel – Koz?owska i Bartosz Soko?owski.

czwartek, 25 czerwca
Dni Kultury Chrze?cija?skiej rozpocz??y si? w Carmelirte Friary w Kinsale. Wyk?ad o Edycie Stein poprowadzi? karmelita o. Mariusz Placek, referuj?c na przemian kolejne akapity w j?zyku polskim i angielskim. Bardzo du?e wra?enie zrobi?a tak?e pantomima „Everything”.

pi?tek, 26 czerwca
W ko?ciele oo. Augustianów przy Washington Street mia?a miejsce modlitwa w duchu Taizé. Spotkanie by?o prowadzone w j?zyku polskim i angielskim. Pó?mrok ?wi?tyni roz?wietlony ?wiecami i przepe?niony charakterystycznymi pie?niami ze wspólnoty w Taizé sprzyjaj? modlitwie i wyciszeniu, które przydaj? si? w dzisiejszym zabieganym ?wiecie.

sobota, 27 czerwca
W pubie The Franciscan Well mia?o miejsce spotkanie pt.: „Chrze?cijanin na emigracji”, prowadzone przez o. Mariusza Lisaka, dominikanina, dziennikarza, socjologa i teologa, który od kilku lat mieszka w Dublinie i jest duszpasterzem Polaków oraz Irlandczyków. O. Mariusz Lisak jest m.in. autorem znanej ksi??ki pt.: „Dwie fale. Przewodnik duchowy emigranta.” W trakcie spotkania o. Lisak przedstawi? m.in. wyniki swoich bada? uzyskanych za pomoc? ankietowania Polaków bior?cych regularnie udzia? w mszach ?w. w Dublinie. Po spotkaniu mia? miejsce pokaz specjalny filmu „Anio? w Krakowie” – film by? w j?zyku polskim z angielskimi napisami. Po projekcji filmu w?ród uczestników pokazu rozlosowano nagrody.

niedziela, 28 czerwca
Po porannej mszy ?w. w ko?ciele oo. Augustianów wszystkie dzieci mog?y wzi?? udzia? w konkursach i zabawach przygotowanych przez organizatorów. Z kolei wieczorem w The Roundy Bar mia? miejsce koncert gitarowy w wykonaniu Krzysztofa Cyrana, organizatora wieczorów gitarowych w krakowskim ko?ciele ?w. Piotra i Paw?a, który specjalnie na ten wyst?p przylecia? z Polski.

W trakcie wszystkich wydarze? w ramach Dni Kultury Chrze?cija?skiej mo?na by?o skorzysta? z oferty prasy i ksi??ki religijnej, któr? przygotowa? Salonik Prasowy „BaDaCZ”. Do nabycia by?y m.in. ksi??ki o. o. Mariusza Lisaka, w tym „Dwie fale. Przewodnik duchowy emigranta”, p?yta Krzysztofa Cyrana „The Exclusive Guitar Club”, a tak?e okoliczno?ciowe koszulki z logo Dni Kultury Chrze?cija?skiej.

Reasumuj?c: Dni Kultury Chrze?cija?skiej by?y fantastycznym wydarzeniem, bez precedensu w historii Polonii w Cork a tak?e – w ca?ej Irlandii. Ca?o?? zosta?a przygotowana przez wolontariuszy, w dodatku przygotowana w pe?ni profesjonalnie, udzia? we wszystkich wydarzeniach w ramach „Dni…” by? bezp?atny dla publiczno?ci.

Miejmy nadziej?, ?e Dni Kultury Chrze?cija?skiej, podobnie jak Festiwal Kultury Polskiej, na stale wpisz? si? w pejza? polonijnych wydarze? w Cork organizowanych przez Stowarzyszenie MyCork.

Share