Bezp?atne Warsztaty nr 2 Forum POMOC BEZROBOTNYM W POSK’u przy wsparciu SPO?ECZNEJ WY?SZEJ SZKO?Y PRZEDSI?BIORCZO?CI I ZARZ?DZANIA w Irlandii, POSK i Wydzia? Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie

5 Marca 2011 r. w Polskim O?rodku Spo?eczno-Kulturalnym z inicjatywy leadera i za?o?yciela Forum POMOC BEZROBOTNYM Jacka Laciny odby?y si? pierwsze w Irlandii warsztaty prowadzone w j?zyku polskim, a maj?ce na celu pomoc ludziom szukaj?cym pracy w walce z bezrobociem.
Pe?ne sprawozdanie z tego wydarzenia mo?na przeczyta? na: http://www.facebook.com/topic.php?uid=140667275956636&topic=320

Po sukcesie pierwszych warsztatów, o których Nasz G?os pisa? wiele razy (http://www.ng24.ie/pomoc-bezrobotnym.html), na które przysz?o ponad 50 osób, wielu go?ci – mówców, z Pani? Konsul RP w Dublinie Ew? Sadowsk?, Emili? Marchelewsk?, Krzysztofem Soch? i Wojciechem Wron? na czele, zapraszamy Pa?stwa na kolejne warsztaty rozpoczynaj?ce si? ju? 28.04.20110 – mówi? liderzy Forum POMOC BEZROBOTNYM Jacek ?acina, Marcin Czechowicz i Monika Morkowska.

Innowacyjno?? dzia?alno?ci naszego forum POMOC BEZROBOTNYM nie polega tylko na tym, ?e prowadzimy cykliczne warsztaty w j?zyku polskim, zapraszamy wy?mienitych go?ci specjalistów ale tak?e na tym, ?e robimy to wolontaryjnie i nie otrzymali?my na nasz projekt nawet 1-go centa dotacji. Jeste?my „pospolitym ruszeniem” w walce przeciw bezrobociu, zbudowali?my platform? facebook’ow?, na której ludzie mog? dzieli? si? informacjami promuj?c solidarno?? mi?dzyludzk?, posiadamy online interaction 24/7 – i tym si? ró?nimy od zwyk?ych kursów.
Pomogli?my juz wielu ludziom, akcentujemy problem bezrobocia w?ród Polaków i sam FAS rozpoczyna prowadzanie podobnych warsztatów w j?zyku polskim: http://www.fas.ie/en/Job+Seeker/Working+and+Training+Abroad/DIALOG/News.htm

Informacja na temat aktualnych warsztatów: WARSZTATY nr 2 Forum POMOC BEZROBOTNYM:
Miejsce: Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2
Czas: 28 kwietnia 2011, g.19:00 – 21:30
Go?cie: Radca Jacek J?druszak, Krystian Fikert, Irena Suchecka, Krzysztof Socha, Katarzyna Zaj?czkowska, Wojciech Wrona.

Patroni mediali: Nasz Glos, www.ng24.pl, www.irlandia.ie, https://forumpolonia.org/linki/dublin,

Linki:
http://www.facebook.com/pages/Pomoc-Bezrobotnym/140667275956636

PomocBezrobotnym@gmail.com
http://www.facebook.com/event.php?eid=135832939818622
www.pomocbezrobontnym.com www.pao.pl

Warsztaty nr 2 sk?ada? si? b?d? z 3 g?ównych modu?ów:
• Modu? pierwszy b?dzie kontynuacj? warsztatów nr 1 i b?dzie zawiera? kurs autorski Jacka ?aciny pt. „Ci?g?e ulepszanie samego siebie”- prezentacja multimedialna z udzia?em Marcina Czechowicza i Moniki Morkowskiej z Forum ”POMOC BEZROBOTNYM”, podczas której omówiona zostanie kwestia dobrego CV, listu motywacyjnego, rynków pracy 2011 itp.
• Modu? drugi dotyczy? b?dzie spraw socjalnych, dzia?alno?ci Crosscare i metod skutecznego opierania si? depresji (wyk?ad Krystiana Fikerta z www.mymind.org ). Organizatorom zale?y na tym, by Polacy nie poddawali si?, byli aktywni, nieustannie podnosili swoje kwalifikacje, dokszta?cali si?, studiowali i odwa?ali si? dzia?a?, zwi?kszaj?c swoje szanse na sukces na rynku pracy czy w biznesie.
• Modu? trzeci b?dzie modu?em promuj?cym przedsi?biorczo?? w?ród Polaków w Irlandii. „Mo?e nie ze 100-procentow? skuteczno?ci?, ale mamy nadziej?, ?e niektórzy bezrobotni maj?cy dobry pomys? na biznes odwa?? si? wystartowa? w czasie kryzysu” – na temat kolejnego warsztatu dla poszukuj?cych pracy mówi Artur Banaszkiewicz ze Spo?ecznej Wy?szej Szko?y Przedsi?biorczo?ci i Zarz?dzania, wspó?organizator spotkania – „Spowolnienie gospodarcze to dobry czas, ?eby zak?ada? firm? w tym sensie, ?e skoro uda si? j? rozkr?ci? w trudnych warunkach, to znaczy ?e jest na nie przygotowana i ?atwiej mo?e by? jej konkurowa? w czasie wzrostu gospodarczego”.

Na pierwszych warsztatach go?ciem specjalnym by?a pani Konsul Ewa Sadowska, która podzieli?a si? swoimi osobistymi refleksjami z uczestnikami spotkania, teraz w wydarzenie zaanga?owa? si? Wydzia? Promocji Inwestycji i Handlu Ambasady, z ramienia którego pan Radca Jacek J?druszak zgodzi? si? powiedzie? par? s?ów. B?dzie te? mia?a miejsce prezentacja uczelni www.pao.pl oferuj?cej studia po polsku w Irlandii, która tak?e czynnie pomaga w organizacji warsztatów.
Wszystkich ch?tnych zapraszamy do POSK’u w Dublinie w czwartek 28.04.2011 o godz.19;00.

Aby si? zapisa? wystarczy klikn?? : http://www.facebook.com/event.php?eid=135832939818622
Lub wys?a? e-maila na: PomocBezrobotnym@gmail.com
Dzi?kujemy i Zapraszamy Serdecznie: Jacek ?acina, Marcin Czechowicz, Artur Banaszkiewicz, S?awomir Norberczak i Monika Morkowska.

Szczegolowy plan spotkania*:
Czas Tre?? Forma przekazu
19:00-19:05 Otwarcie spotkania, plan spotkania – S?awomir Norberczak, (Wspó?organizator przedsi?wzi?cia z ramienia POSK’u) Ustnie
19.05 -19.15 Prezentacja Forum POMOC BEZROBOTNYM na Facebook’u, osoby: – Jacek ?acina (Pomys?odawca, i G?ówny Organizator Przedsi?wzi?cia):
Wst?p:
– Marcin Czechowicz (Sekretarz Forum „POMOC BEZROBOTNYM”, Media & IT). Interaktywna demonstracja mo?liwo?ci i zasobów zgromadzonych na Forum „Pomoc Bezrobotnym” na Facebook’u,
– Monika Morkowska (Liderka Forum „POMOC BEZROBOTNYM”). Ineraktywna prezentacja, Prezentacja Power Point
19.15-19.50 „Ci?g?e ulepszanie samego siebie” – Kurs autorski Jacka ?aciny. Prezentacja multimedialna z udzia?em Marcina Czechowicza i Moniki Morkowskiej z Forum ”POMOC BEZROBOTNYM”. Interaktywana Prezentacja Power Point
19.55-20.00 Przerwa
20.00-20.15 „Jak oprze? si? depresji” – Krystian Fikert , www.mymind.org
Prezentacja Power Point
20.15-20.20 „Crosscare” – Irena Suchecka www.crosscare.ie/housingandwelfare
Ustnie
20.20-20.30 „W?asna firma a uprawnienia socjalne” – Krzysztof Socha, Polskie Centrum Malahide. Prezentacja Power Point
20.30-20.35 Przerwa
20.35-20.45 Wyst?pienie nt. dwustronnych stosunków handlowych pomi?dzy Polsk? a Irlandi? Radca Jacek J?druszak i Artur Banaszkiewicz, Ambasada RP w Dublinie. Ustnie
20.45-21.55 Zalety i wady rozliczania si? z podatków i wymogu prowadzenia ksi?gowo?ci w Irlandii”; Katarzyna Zaj?czkowska –ksi?gowa, Noone Casey Chartered Accountants. Prezentacja Power Point
20.55-21.10 Formy dofinansowania w?asnej dzia?alno?? w Irlandii, Wojciech Wrona z www.polonia.ie
PezentacjaPower Point
21.10-21:20 Studia po polsku w Dublinie – Spo?eczna Wy?sza Szko?a Przedsi?biorczo?ci i Zarz?dzania, Prezentacja Artura Banaszkiewicza Prezentacja Power Point
21.20-21.30 Networking i zamkni?cie spotkania, plan spotkania – Jacek ?acina i S?awomir Norberczak, (Wspó?organizator przedsi?wzi?cia z ramienia POSK’u).

Share