[lang_pl]
U?ytkownicy internetowego forum Stowarzyszenia MyCork ju? po raz drugi zorganizowali Biesiad? ?l?sk?, w trakcie której uczestnicy mogli pozna? zwyczaje oraz kulinarne tradycje ?l?ska.

Pomys?odawc? i g?ównym organizatorem „Biesiady ?l?skiej” jest p. Adam Ole?. Stowarzyszenie MyCork na pro?b? organizatorów przekaza?o w?asne ?rodki finansowe na zorganizowanie ww. imprezy (tj. m.in. na zakup produktów ?ywno?ciowych oraz ufundowanie nagród – wedle uznania organizatorów), a tak?e podwójne wej?ciówki do kina, które by?y nagrodami w konkursie wiedzy zwi?zanej ze znajomo?ci? m.in. ?l?skiej gwary.

Impreza mia?a edukacyjno – kulinarny charakter: mo?na by?o skosztowa? potraw z tradycyjnej kuchni ?l?skiej, pos?ucha? ?l?skich piosenek a tak?e porozmawia? o ?l?skich tradycjach i zwyczajach.

Miejmy nadziej?, ?e Biesiada ?l?ska ju? na sta?e wro?nie w pejza? polonijnych wydarze? w Cork. [/lang_pl]

Share