[lang_pl]W sobot?, 2 sierpnia, odby?y si? organizowane przez Stowarzyszenie MyCork II „Rozmowy (nie)Kontrolowane”.

Go?ciem Specjalnym II „Rozmów…” by?a Beata Molendowska, bibliotekarz, t?umacz i organizatorka imprez spo?eczno – kulturalnych, aktywnie dzia?aj?ca m.in. na Forum Aktywnych Polaków i w Library Association of Ireland, ponadto wspieraj?ca m.in. kampani? „MAMA, TATA…& MYSELF?”, a pracuj?ca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cork.

Na pocz?tku naszego spotkania odczyta?em przes?any nam przez p. Dariusza Rekosza – Honorowego Ambasadora Literatury Polskiej dla Dzieci i M?odzie?y – list, w którym p. Rekosz, który go?ci? w Cork w czerwcu b.r., – specjalnie dla uczestników „Rozmów…” napisa? m.in.: „Chcia?em Wam napisa? krótko, ?e ja osobi?cie, szczerze Was podziwiam i ciesz? si?, ?e znale?li?cie „swój kawa?ek pod?ogi”, do którego staracie si? dobudowa? kolejn? „cegie?k?” normalno?ci. By? to dla mnie niew?tpliwy zaszczyt spotka? daleko od Ojczyzny tak inteligentnych ludzi, którzy w?asn? determinacj? realizuj? si?, w przez siebie wybrany sposób. Wasza przedsi?biorczo??, operatywno??, a przede wszystkim uwolniona godno?? osobista, wzbudzi?y we mnie poczucie pe?nego szacunku do ?ycia na emigracji. Co oczywi?cie nie oznacza, ?e nie mia?em go wcze?niej. Ale teraz, ka?demu prasowemu paszkwilowi, który ukaza?by si? w Polsce, a przeinacza? Wasz wizerunek, potrafi?bym z pe?n? odpowiedzialno?ci? powiedzie?: „Emigranci w Irlandii stanowi? warto?ciow? grup? m?odych, inteligentnych ludzi, którzy wyje?d?aj?c ‘za chlebem’ nie zatracili (a wr?cz przeciwnie) prawdziwych warto?ci intelektualnych, kulturowych i spo?ecznych”.

Nast?pnie Beata Molendowska opowiedzia?a nam m.in. o zorganizowaniu przez siebie „dzia?u polskiego” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cork, o wystawie fotografii „As I see it”- gdzie swoje prace prezentowali razem polscy i irlandzcy fotograficy mieszkaj?cy w Cork oraz u?ytkownicy polskiego portalu fotoirlandia.com, o kampanii „MAMA, TATA…& MYSELF?” – która ma na celu promocj? czytelnictwa polskiej ksi??ki dla dzieci i m?odzie?y w?ród polskiej emigracji w Irlandii i Wielkiej Brytanii, i o wielu innych interesuj?cych kulturalnych wydarzeniach.

Osobi?cie – bardzo cieszy mnie fakt, ?e na II „Rozmowach…” by?o par? osób wi?cej, ni? na pierwszych (jedna osoba przyjecha?a do nas nawet z Limerick), a tak?e – ?e do??czyli do nas… Irlandczycy :-)

Na kolejne „Rozmowy…” zapraszam za dwa tygodnie, 16 sierpnia b.r. na godzin? 18.00 – do Franciscan Well Brewery w Cork.[/lang_pl]

Share