W dniach 7 – 11 wrze?nia br odb?dzie si? w Krakowie III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczy?nie. Organizatorami Kongresu s?: Polska Akademia Umiej?tno?ci, Uniwersytet Jagiello?ski, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddzia? w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Paw?a II oraz Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Oddzia? Muzeum Narodowego w Krakowie.

Spotkania te maj? ju? swoj? tradycj?. Pierwszy kongres odby? si? we wrze?niu 2005r. Da? on okazj? by sformu?owa? diagnoz? nauki polskiej na obczy?nie (w sensie dorobku poszczególnych osób oraz towarzystw naukowych) oraz umo?liwi? nawi?zanie kontaktów mi?dzy uczonymi i towarzystwami dzia?aj?cymi w ró?nych krajach i na ró?nych kontynentach a tak?e mi?dzy nimi a Polsk? Akademi? Umiej?tno?ci (w zakresie informacji naukowej, wydawnictw, pomocy organizacyjnej), ze szczególnym uwzgl?dnieniem Polaków ze Wschodu.

We wrze?niu 2008 r. odby? si? II kongres, którego g?ównym celem by?a analiza ówczesnej migracji Polaków do krajów zachodnich. Osobna sesja – organizowana wspólnie z Akademi? Górniczo-Hutnicz? – dotyczy?a wk?adu polskich in?ynierów w rozwój techniki na ?wiecie. W przypadku obu kongresów, zebrane materia?y og?oszono drukiem.
Tematem III kongresu b?dzie M?odzie? Polska na Obczy?nie – zadanie edukacyjne. Celem kongresu jest z jednej strony podsumowanie dorobku licznych ostatnio konferencji po?wi?conych szkolnictwu w skupiskach polskich na obczy?nie, a ze strony drugiej ocena stanu nauczania polskiej m?odzie?y na obczy?nie i wskazanie g?ównych problemów oraz niedostatków. S?u?y? temu maj? prezentowane przez ekspertów raporty, dotycz?ce (mi?dzy innymi) tego, jak prowadz? o?wiat? w?ród swych emigrantów kraje, które odnosz? na tym polu znacz?ce sukcesy.

Najwa?niejszym zadaniem III Kongresu jest przygotowanie dla w?adz krajowych rekomendacji konkretnych dzia?a?, maj?cych zapewni? polskiej m?odzie?y w ?wiecie dost?p do atrakcyjnych programów edukacyjnych, utrwalaj?cych kontakt z j?zykiem i kultur? ojczyst?. W przeciwie?stwie do wielu wcze?niejszych konferencji, w tym przypadku oprócz funkcji integracji ?rodowiska zaanga?owanego w prac? w?ród polskiej m?odzie?y w ?wiecie, wa?ny jest praktyczny wymiar spotkania. Zg?oszone programy rekomendacje to propozycje, których wykorzystanie mo?e stanowi? prze?om w dzia?aniach kraju na rzecz wspó?czesnych skupisk polskich migrantów, w szczególno?ci na rzecz m?odego pokolenia.

Dodatkowa sesja Medycyna i opieka zdrowotna: kszta?cenie m?odzie?y polskiej na obczy?nie – prowadzona przez prof. Andrzeja Szczeklika – ma przedstawi? bogaty (i praktycznie nieznany poza gronem fachowców) dorobek polskiego ?rodowiska medycznego na Obczy?nie.

Zg?oszenia prosimy nadsy?a? do dnia 10 czerwca na adres e-mail: biuro@swp.krakow.pl podaj?c w tytule III Kongres.

Po program i formularz zg?oszeniowy skontaktuj si? z Emil? Marchelewsk? pisz?c na info@forumpolonia.org

Share