[lang_pl]
7 wrze?nia w Domu Polskim w Dublinie odby?o si? IV spotkanie Forum Polonia. Na spotkaniu podj?to szereg decyzji dotycz?cych funkcjonowania Forum.

Nazw? Forum Aktywnych Polaków zast?piono nazw? Forum Polonia. Przyj?to te? wst?pny projekt Karty Forum Polonia okre?laj?cej jego misj?, cele i zasady dzia?ania.

W Forum Polonia uczestnicz? polonijne podmioty. W ostatnim spotkaniu uczestniczy?y organizacje mi?dzy innymi Towarzystwo Polsko Irlandzkie, Polski O?rodek Spo?eczno Kulturalny, Korpusy Pokoju, Stowarzyszenie MyCork, Polsko-Irlandzkie Stowarzyszenia Biznesu i Kultury z Limerick, media tj. Polski Herald, ZielonaIrlandia.pl, MadeInIreland.pl, Polacy pracuj?cy w strukturach irlandzkich tj. Siptu, NWICN, polscy pracownicy irlandzkich partii politycznych Fine Gael i Fianna Fail oraz jednostki dzia?aj?ce na rzecz Polaków w Irlandii. Forum jest otwarte na nowych uczestników, którzy mog? doda? co? do wspólnej puli i z niej skorzysta?. Z ka?dym spotkaniem do??czaj? do niego nowe osoby ch?tne by uczestniczy? aktywnie i tworzy? ?ycie Polonii w Irlandii.

Forum Polonia to forum wymiany informacji dotycz?cych Polonii w Irlandii i jej integracji, uzgadniania wspólnego stanowiska na tematy niej wa?ne. To platforma do realizacji wspólnych dzia?a? i wspó?pracy z podmiotami publicznymi i komercyjnymi w Polsce, Irlandii i na ?wiecie, która ma s?u?y? poprawie sytuacji i wizerunku Polonii w Irlandii. Swoje cele realizuje dzi?ki integracji i pomno?eniu zasobów, mo?liwo?ci i talentów jego uczestników.

Forum Polonia wspó?pracuje na zasadzie cyklicznych spotka?, grup roboczych oraz strony internetowej www.forumpolonia.org.

Prowadz?ca spotkanie komentuje: „Forum Polonia to nie tylko wybitni przedstawiciele Polonii, to przede wszystkim grupa ludzi, która ma wspólny cel i jest bardzo zdeterminowana, by go wspólnymi silami osi?ga?. To ?ywy twór skupiaj?cy si? na aktywnej pracy spo?ecznej, wspieraniu indywidualnych inicjatyw oraz umacnianiu zwartej i efektywnej wspó?pracy organizacji polonijnych. W ostatni? niedziel? zainicjowane zosta?y projekty, które mog? odegra? kluczow? rol? w kwestii integracji Polonii ze spo?eczno?ci? Irlandzk?. Mam nadziej?, ?e Forum Polonia b?dzie najaktywniejsz? platform? komunikacji Polaków w Irlandii.”

Projekt Obywatelski

Forum Polaków realizuje kampani? profrekwencyjn? zach?caj?c? Polaków do wzi?cia udzia?u w wyborach lokalnych w Irlandii w 2009.

Na ostatnim spotkaniu Forum Polonia, 7 wrze?nia, uzgodniono, ?e wybory lokalne w Irlandii s? kluczowe dla integracji ze spo?eczno?ciami mieszkaj?cymi w Irlandii, utrzymania pozytywnego wizerunku Polaków w Irlandii oraz budowy partnerskich stosunków w lokalnych spo?eczno?ciach.

Cele kampanii to: podniesienie wiedzy Polaków Irlandii na temat samorz?dno?ci lokalnej i naszych praw, rejestracja w spisie wyborców i udzia? w wyborach. Kampania b?dzie realizowana dzi?ki mo?liwo?ciom informacyjnym, lokalowym i medialnym uczestników Forum Polonia. Szkolenia dotycz?ce rejestracji i g?osowania b?d? prowadzi? wyszkoleni przez Dublin City Council polscy trenerzy- uczestnicy Forum. Wiele osób zaoferowa?o bezcenn? pomoc w realizacji projektu. Lokal w Dublinie udost?pni? Korpusy Pokoju i mamy nadziej?, ?e Dom Polski. Ju? na przysz?ym spotkaniu Forum Polonia zostan? przeszkoleni uczestnicy. Forum ma nadziej?, ?e inne city i county coucil wykorzystaj? projekt DCC. Zaprasza te? zainteresowanych Polaków w Irlandii, aby zaanga?owali si? w kampani? profrekwencyjn?.

Forum Polonia wspiera liczne projekty m.in. polski klub Toastmasters i Szko?? Liderów, Kampani? Mama Tata…and Myself”, grup? artystyczn? Foka i inne.

Informacje na temat Forum Polonia oraz realizowanych projektów znajdziesz na www.forumpolonia.org. Aby poinformowa? o swoim projekcie lub do??czy? si? do wspólnej pracy wy?lij e-mail na adres umieszczony na stronie: www.forumpolonia.org/kontakt/[/lang_pl]

Share