kalenarzFotoirlandiaNo i jest kolejna wspania?a inicjatywa rodaków, którzy z ró?nych przyczyn s? cia?em lub ju? tylko duchem na Zielonej Wyspie, a ch?? podzielenia si? z innymi zatrzymanymi   w kadrze obrazami Irlandii daje im szanse w?asnego spe?nienia.

Wszystko zacz??o si? od wyprawy do Irlandii, gdzie twórca serwisu fotoirlandia.com zakotwiczy? na chwil? by popracowa? i jednocze?nie podszlifowa? j?zyk.

Do powstania strony zainspirowa?y go liczne wyprawy po wyspie. Nios?y one z sob? nutk? nostalgii, tajemniczo?ci i zachwytu nad magicznym krajobrazem! Na dzia?ania nie trzeba by?o d?ugo czeka?, wprawna r?ka wirtualnego rzemie?lnika w 2005 roku stworzy?a przestrze? Fotoirlandii!

Idei jej powstania przy?wieca?a ch?? dzielenia si? fotografiami, do?wiadczeniami        i spostrze?eniami ludzi, dla których aparat jest narz?dziem pracy lub te? tylko  amatorskim hobby – fotografów dla których Irlandia sta?a si? obiektem natchnienia. Czasem mroczne,  przesi?kni?te deszczem fotografie, innym razem nasycone kolorami efektowne obrazy malowane ?wiat?em; jednak wszystkie odzwierciedlaj? oblicze Wyspy, ?ycie codzienne jej mieszka?ców i klimat tu panuj?cy.

Fotoirlandia.com oferuje wiele mo?liwo?ci swym u?ytkownikom. Mo?na tu podyskutowa? na temat fotografii, sprz?cie i

wydarzeniach w Irlandii. Mo?na doradzi? si? gdzie warto si? wybra?. Zamieszczone zdj?cia mo?na przypisywa? do punktów na mapie, dzi?ki czemu u?ytkownicy serwisu mog? odkrywa? nowe ciekawe miejsca. Zdj?cia s? pogrupowane wed?ug kategorii i lokalizacji a najlepsze z nich tworz? galeri? „TOP”.  Co miesi?c wybierane jest równie? zdj?cie miesi?ca.

Zdj?? uzbiera?y si? ju? tysi?ce (wszystkie do zobaczenia na www.fotoirlandia.com). Do chwili obecnej jest ju? prawie tysi?c zarejestrowanych u?ytkowników, z czego kilkuset czynnie zamieszcza zdj?cia. Nic wi?c dziwnego, ?e w g?owach u?ytkowników pojawi? si? pomys? wydania kalendarza ze zdj?ciami z serwisu. Uda?o si? go zrealizowa? i tym oto sposobem ju? za kilka dni mo?na b?dzie naby? niepowtarzalny, wyczekiwany i jedyny           w swoim rodzaju polonijny kalendarz! Autorami zdj?? jest 12 fotografów, propagatorów strony, którzy zechcieli udost?pni? swoje prace ca?kowicie za darmo! Jest to tym bardziej istotne i wa?ne, poniewa? ?rodki uzyskane ze sprzeda?y kalendarza pos?u?? dalszej promocji

i wspieraniu inicjatyw fotografów zapale?ców, którzy w kadrze chc? zachowa? niepowtarzalno?? chwil na Wyspie.

Kalendarzowi temu z pewno?ci? nie mog? równa? si? inne tego typu wydawnictwa. Zanim powsta? projekt, jego twórcy zapytali potencjalnych odbiorców, co ich zdaniem warte jest umieszczenia. Zgodnie z sugestiami oprócz standardowych informacji takich jak imieniny, posiada on tak?e daty obchodzonych zarówno przez nas Polaków jak i Irlandczyków ?wi?t. Nie b?dziesz musia? si? k?opota? z wyszukiwaniem terminów wyczekiwanych przez wszystkich na wyspie wspania?ych wolnych poniedzia?ków znanych tutaj jako Bank Holiday’s. B?dziesz móg? podarowa? go swoim irlandzkim znajomym gdy? kalendarz jest dwuj?zyczny. Z kolei je?li zdecydujesz si? sprezentowa? kalendarz dziadkom lub wujostwu       w Polsce, to b?d? oni mogli mie? pewno??, ?e ?adne z imienin bliskich i znajomych nie zostanie przeze? pomini?te. Poza tym na ka?dej stronie oprócz obecnego, mamy tak?e miniaturowy rozk?ad dni poprzedniego i nast?puj?cego po nim miesi?ca. Planowanie wakacyjnych wyjazdów to ju? teraz pestka! Efekt jest imponuj?cy! Chcesz si? przekona?? Zajrzyj na stron? fotoirlandii, gdzie mo?liwy jest jego podgl?d przyk?adowej strony.

Je?li wi?c pragniesz mie? niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju kalendarz aby wisia? u Ciebie na ?cianie jak i

równocze?nie wesprze? ide? rodaków, lub zrobi? mi?? niespodziank?, rodzinie i znajomym na gwiazdk? w Polsce, zamów go na stronie (www.fotoirlandia.com/kalendarz) lub te? wybierz si? do saloniku prasowego Ksiazki.ie (www.ksiazki.ie) w Dublinie jak równie? saloniku BaDaCz znajduj?cego si? w Cork (www.badacz.eu). Poszuka? go tak?e mo?esz w sklepach polskich w swojej okolicy.

Share