Msza ?a?obna w Dublinie

Msza ?a?obna w Dublinie

Prezydent Republiki Irlandii, Mary McAleese, przekaza?a najszczersze kondolencje rodzinom ofiar oraz mieszkaj?cym w Irlandii Polakom: „Jestem g??boko zasmucona wiadomo?ci? o katastrofie lotniczej w Rosji, która doprowadzi?a do tragicznej ?mierci prezydenta Lecha Kaczy?skiego, jego ma??onki Marii oraz pozosta?ych pasa?erów, cz?onków najwy?szych pa?stwowych w?adz” – napisa?a w nocie kondolencyjnej. „Jestem równie? w pe?ni ?wiadoma, i? ta tragedia jest szczególnie bole?nie odczuwana przez polsk? spo?eczno?? w Irlandii, której przysz?o si? zmaga? z t? dotkliw? strat? z dala od rodzinnego kraju. Osobi?cie mia?am t? przyjemno?? pozna? prezydenta Kaczy?skiego podczas jego wizyty w Irlandii w lutym 2007 roku, kiedy to wspólnie cieszyli?my si? z wi?zów przyja?ni, jednocz?cych Irlandi? i Polsk?” – podkre?li?a pani Prezydent.

„G??boki smutek, prze?ywany dzi? w Polsce, dzielimy dzi? w Irlandii, gdzie Polacy darzeni s? wielkim powa?aniem i sympati?. W okresie tego bolesnego do?wiadczenia i ?a?oby, chcia?am przekaza? rodzinie Prezydenta Kaczy?skiego, rz?dowi polskiemu oraz Polakom moje najszczersze kondolencje z powodu tak tragicznej straty” – napisa?a Mary McAleese.

S?owom wspó?czucia pani Prezydent towarzyszy?y kondolencje ze strony premiera Irlandii, Briana Cowena.

Premier napisa? te? list do spo?eczno?ci polskiej w Irlandii.

Drodzy Przyjaciele,

Pragn? przekaza? Polakom, szczególnie za? wspólnocie polskiej mieszkaj?cej w Irlandii, wyrazy najg??bszego wspó?czucia z powodu tragicznej ?mierci w ubieg?y weekend polskiego Prezydenta, Lecha Kaczy?skiego, jego Ma??onki Marii, jak równie? ca?ej delegacji udaj?cej si? do Rosji dla uczczenia 70. rocznicy Zbrodni Katy?skiej.

Polska strata jest niewyobra?alna; wszyscy tu w Irlandii dzielimy Wasz ból. Ta wstrz?saj?ca tragedia pozbawi?a Polsk? wielu wybitnych przywódców, a jak?e ogromna strata odczuwana jest bole?nie na ca?ej kuli ziemskiej.
Prezydent Kaczy?ski by? dobrym przyjacielem Irlandii i w naszym kraju niezwykle go podziwiali?my. Odwiedzi? Irlandi? jako Prezydent Polski i z dum? mówi? o wi?zi, jaka ??czy oba pa?stwa. Irlandczycy ogromnie szanuj? wybitn? rol?, jak? odgrywa? w ruchu Solidarno?ciowym, a potem we wprowadzaniu zarówno demokracji, jak i przemian gospodarczych w Polsce.
Wielu z tych, którzy stracili ?ycie razem z Prezydentem Kaczy?skim, mia?o tak?e bardzo znacz?cy wk?ad w olbrzymi post?p, jakiego Polska dokona?a i zaliczali si? do najwybitniejszych polityków oraz cywilnych i wojskowych przywódców. Ich strata jest równie dojmuj?ca.

Tutaj, w Irlandii, tak wielu Polaków odgrywa wa?n? rol? we wszystkich dzia?ach irlandzkiej ekonomii, a równocze?nie, obecno?? Polaków w znacz?cy sposób wzbogaca nas spo?ecznie i kulturowo. Zdaj? sobie spraw? z tego, ?e Polacy w Irlandii s? teraz w ?a?obie, ale wiem tak?e, ?e wszyscy Irlandczycy pragn? okaza? solidarno?? i wyrazi? Wam wspó?czucie w tym trudnym czasie.

W moim w?asnym imieniu, jak równie? w imieniu mojego Rz?du, wyra?am serdeczne kondolencje wszystkim Polakom z powodu ich ogromnej straty, wywo?anej t? straszliw? tragedi?. Nasze my?li i modlitwy s? z Wami przez ten ca?y, niezmiernie smutny czas.

Z wyrazami szacunku,

Brian Cowen TD,

Taoiseach.

Share