Stowarzyszenie NIKE Polki w Gospodarce i Kulturze z siedzib? w Berlinie przygotowuje konferencj? „Polka – przedsi?biorczyni – Europejka” w dn. 27 lub 28 wrzenia 2011 r. w Berlinie, organizowanej we wspó?pacy z WPHII Ambasady RP w Berlinie.

Stowarzyszenie zaprasza jedn? lub dwie przedstawicielki polskiej przedsi?biorczo?ci z Irlandii do udzia?u w konferencji i zaprezentowania swoich dowiadcze? z dzia?alno?ci na rynku irlandzkim podczas dyskusji panelowej.
Organizatorzy zapewniej? bez?patny nocleg w hotelu Berlinie.

Celem konferencji jest zaprezentowanie ró?norodnych dowiadcze? prowadzenia w?asnego biznesu w ró?ornych krajach UE, zacie?nienie kontaktów polskich przedsi?biorczych, poszukiwanie potencja?u wspó?pracy oraz stworzenie platformy wymiany dowiadcze?.

Po wi?cej informacji email info@forumpolonia.org

Share