Og?oszone zosta?y sk?ady Rad ds. Integracji przy Biurze Ministra ds. Integracji. W ka?dym rejonie zasiadaj? Polacy.

Connacht/Ulster

Dublin

Rest of Leinster


Munster

Ms. Mary White, T.D., Minister of State for Equality, Integration and Human Rights powiedzia?a:
„Kilka tygodni temu czytali?my o Polskim naukowcu, który dokumentowa? do?wiadczenia polskich imigrantów w Irlandii. 300,000 Polaków pomog?o temu krajowi poradzi? sobie z brakami na rynku pracy. Irlandczycy musieli si? dokszta?ca?, w rezultacie mamy bardziej wykszta?conych i elastycznych pracowników. Z zadowoleniem czyta?am, ?e Polscy imigranci maj? pozytywne do?wiadczenia w Irlandii – miejsca pracy znajduj? bardziej przyjaznymi, pracodawców bardziej sprawiedliwymi a kierowników mniej autorytarnymi ni? w Polsce. Te pozytywne komentarze nie s? uniwersalne, niektórzy otrzymywali gorsze p?ace w stosunku do Irlandczyków, jednak to badanie pokaza?o ch?? integracji z dwóch stron.
Chc? podkre?li?, ?e ludzie przyje?d?ali tu do pracy, kiedy by?o ?atwo znale?? zatrudnienie. W czasie recesji fala przyjazdów dramatycznie opad?a. Rz?d Irlandzki widzi, ?e ludzie przyje?d?ali tu za prac?, a nie uprawia? turystyk? socjaln?, jak niektórzy sugerowali.”

Pe?ne przemówienie minister.

Share