Zespó? Szkó? dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywaj?cych za Granic? zaprasza do udzia?u w projekcie „Otwarta szko?a – system wsparcia uczniów migruj?cych”. Projekt jest skierowany do polskich dzieci i m?odzie?y przebywaj?cych za granic?.

W ramach projektu uczniowie mog? bra? udzia? w lekcjach, konsultacjach, kursach maturalnych oraz ko?ach zainteresowa?. Proponowane zaj?cia b?d? odbywa? si? za pomoc? platformy e-learningowej.

Szczegó?owe informacje na temat warunków uczestnictwa znajduj? si? pod adresem: http://www.spzg.pl/index.php/menu-gorne/about/deklaracje-checi-uczestniczenia-w-konsultacjach-on-line/ lub http://www.polskaszkola.edu.pl/Konsultacje/default.aspx .

Termin nadsy?ania zg?osze? up?ywa 30 lipca 2010 r.

Projekt jest rozszerzeniem pilota?owego programu Konsultacje on-line dla uczniów. Szczegó?owe informacje na ten temat znajd? Pa?stwo na stronie internetowej http://www.polskaszkola.edu.pl lub na stronie Zespo?u szkó? www.spzg.pl w zak?adce: dla rodziców i dzieci wyje?d?aj?cych.

Serdecznie zapraszamy!

Share