W po?owie kwietnia w ramach Kampanii MAMA, TATA…& MYSELF? w Dublinie i Cork zago?ci wystawa MAGIC ILLUSTRATIONS – zestaw najwybitniejszych, nagrodzonych przez Polsk? Sekcj? IBBY, ilustracji do ksi??ek dla najm?odszych czytelników.

„Mamy nadziej?, ?e j?zyk ilustracji – szczególnie ilustracji najwy?szej próby – nie tylko dora?nie zainteresuje zwiedzaj?cych, ale zaintryguje ich na tyle, by si?gn?li do innych prac polskich twórców – znanych przecie? szeroko poza granicami kraju. – mówi Justyna Józefowicz, dyrektor Kampanii MAMA, TATA…& MYSELF? – Liczymy na to, ?e ta magiczna wystawa zaczaruje wszystkich – niezale?nie od narodowo?ci – zainspiruje, pobudzi do refleksji czy zabawy, zgromadzi w jednym miejscu fanów Tomka Sikory, mi?o?ników Józefa Wilkonia, wielbicieli El?biety Wasiuczy?skiej i innych twórców.”

Wystawa powsta?a pod has?em „Nagrody Polskiej Sekcji IBBY” i stanowi cz??? archiwum IBBY, bogatego zestawu ilustracji nagradzanych przez organizacj? w latach ubieg?ych. Zgromadzone na potrzeby kolekcji materia?y powstawa?y na przestrzeni 49 lat – najstarsza praca pochodzi z 1959 roku, najm?odsza – z 2008 roku.

Podczas wystawy Magic Illustration b?dzie mo?na zapozna? si? z pracami 35 wybitnych polskich ilustratorów, tj. Ma?gorzata Bie?kowska, Tomasz Broda, Bohdan Butenko, Iwona Chmielewska, Jan Ciecierski, Agata Dudek, Maria Ekier, Piotr F?frowicz, El?bieta Gaudasi?ska, Anita Grabo?, Gosia Gurowska, Monika Hanulak, Marta Ignerska, Nika Jaworowska, Agnieszka Kucharska-Zajkowska, Gra?ka Lange, Krystyna Lipka-Sztarba??o, Anna ?adecka, Dorota ?oskot-Cichocka, Joanna Olech, Aleksandra Machowiak, Daniel Mizieli?ski, El?bieta i Marian Murawscy, Weronika Naszarkowska-Multanowska, Anna Niemierko, Pawe? Pawlak, Marta Pokorska, Tomasz Sikora, Ewa Stasiny, Gosia Urba?ska, El?bieta Wasiuczy?ska, Teresa Wilbik, Józef Wilko? oraz Justyna Wróblewska. Prezentuj? oni odmienne style, estetyk? i podej?cie do ilustracji dzieci?cej, dzi?ki czemu ka?da kolejna plansza mo?e stanowi? now? przygod? i wyzwanie.

Organizatorem wystawy jest Fundacja Akademia M?odych we wspó?pracy z Beat? Molendowsk? oraz Anet? Szarek. Wystawa zosta?a przygotowana dzi?ki pomocy polskiej sekcji IBBY, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ambasady Polskiej w Dublinie, Biblioteki G?ównej w Dublinie, Biblioteki G?ównej w Cork. Przy jej organizacji wsparli nas Forum Polonia, Polonia Transport, Stowarzyszenie MyCork oraz Salonik Prasowy Polska Prasa i Ksi??ki. Patronat medialny nad imprez? obj?? Kurier Polski.

Wystaw? b?dzie mo?na ogl?da? od 16 do 30 kwietnia w Dublinie, za? od 14 do 28 kwietnia w Cork.

Share