Oko?o 840 milionów euro przes?ali do kraju w zesz?ym roku Polacy pracuj?cy w Irlandii – informuje londynek.net.

To jedna pi?ta wszystkich pieni?dzy sp?ywaj?cych do Polski od ludzi przebywaj?cych poza jego granicami w celach zarobkowych. Jak oblicza The Irish Times, przeci?tny Polak pracuj?cy na Zielonej Wyspie wysy?a bliskim niemal 4 tys. euro ka?dego roku.

Suma pieni?dzy przekazywana do kraju najwy?szy wska?nik osi?gn??a w 2008 roku i od tego czasu systematycznie maleje. Wed?ug Jamesa Wickhama z Trinity College Dublin, ma to zwi?zek ze spadaj?c? liczb? polskich emigrantów.

Fot. AFP

Fot. AFP

Oko?o 840 milionów euro przes?ali do kraju w zesz?ym roku Polacy pracuj?cy w Irlandii – informuje londynek.net.

To jedna pi?ta wszystkich pieni?dzy sp?ywaj?cych do Polski od ludzi przebywaj?cych poza jego granicami w celach zarobkowych. Jak oblicza The Irish Times, przeci?tny Polak pracuj?cy na Zielonej Wyspie wysy?a bliskim niemal 4 tys. euro ka?dego roku.

Suma pieni?dzy przekazywana do kraju najwy?szy wska?nik osi?gn??a w 2008 roku i od tego czasu systematycznie maleje. Wed?ug Jamesa Wickhama z Trinity College Dublin, ma to zwi?zek ze spadaj?c? liczb? polskich emigrantów.

W pierwszych dziewi?ciu miesi?cach tego roku 7 tys. rodaków ubiega?o si? o Personal Public Service Number (PPS) pozwalaj?cy podj?? prac? w Irlandii, to o 60 proc. mniej ni? w tym samym czasie w 2009 roku. Jak dodaje Wickham: „Nie mo?emy jednak stwierdzi? czy Polacy, którzy opuszczaj? Irlandi? wracaj? do Polski, czy po prostu przenosz? si? do innego kraju”.

Od 2004 roku, kiedy to Polska wst?pi?a w struktury Unii Europejskiej, ponad 4.5 miliarda euro zosta?o przes?anych do ojczyzny przez Polaków pracuj?cych w Irlandii.

Share