z cyklu warsztatów artystycznych

 Mixed Technique Encounters

 19th September – 27th September 2009

Twórcy z Polski oraz Irlandii poprowadz? jedno- i dwudniowe warsztaty artystyczne, po?wi?cone ró?nym formom dzia?a? twórczych, obejmuj?cych warsztaty teatralne, warsztaty improwizacji gitarowej, warsztaty DJ oraz warsztaty plastyczne.

 Je?eli jeste? zainteresowany/a zdobyciem nowych umiej?tno?ci, od?wie?eniem pok?adów w?asnej kreatywno?ci, spotkaniem osób dziel?cych te same zainteresowania, oderwaniem si? od codziennej rutyny i sp?dzeniem czasu w twórczym i inspiruj?cym ?rodowisku, nie przegap naszej imprezy!!!

 Program warsztatów zamknie eksperymentalne przedstawienie w/g sztuki Doroty Mas?owskiej “ Dwoje biednych Rumunów mówi?cych po polsku”.  Eksperyment polega? b?dzie na tym, ?e przedstawienie zostanie przygotowane w ramach dwudniowych warsztatów i czterodniowych prób. Przedsiewzi?cie jest ryzykowne, ale có? – NO RISK NO ART!

 Liczba uczestników w poszczególnych warsztatach ograniczona!!! 

Web: www.artpolonia.org          

 Mail: sapielak@artpolonia.org

Share