[lang_pl]Jak zawsze w sobot?, 25 pa?dziernika, tym razem w pubie Woodford, mia?y miejsce organizowane przez Stowarzyszenie MyCork IX „Rozmowy (nie)Kontrolowane”.

Go??mi Specjalnymi IX „Rozmów…” byli arty?ci: Karolina i Grzegorz R?kas.

Kilka s?ów o naszych Go?ciach:

Karolina R?kas – artystka podejmuj?ca w swych pracach g?ównie temat portretu. Dzia?aj?ca równie? w materii fotografii – uko?czy?a Policealne Studium Fotograficzne PHO-BOS we Wroc?awiu. Ponadto kszta?ci?a swe umiej?tno?ci artystyczne pod okiem s?ynnego malarza Telemacha Pilitsidesa. By?a wtedy s?uchaczka Policealnego Studium Artystycznego w G?ogowie. Dzisiejsze prace artystki cz?sto podejmuj?ca tematyk? op-artu, minimal-artu. Szeroko zakrojona twórczo?? dope?nia dzia?alno?? w dziedzinie projektowania odzie?y.

Grzegorz R?kas – artysta, absolwent Pozna?skiej ASP. Dyplom uzyska? w 2004 r w pracowniach -Artystycznych Technik Fotograficznych, Malarstwa w Architekturze. W czasie studiów laureat pierwszej nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym w Lublinie. Ucze? s?ynnego malarza Telemacha Pilitsidesa. Uczestnik wystaw krajowych jak i zagranicznych – W?ochy (Florencja), Irlandia (Cork), USA (NY). Obecnie prace jego, po raz kolejny prezentowane s? w New York 'Ico Gallery”. Mieszka i tworzy w Cork. Podejmuj?cy w swej twórczo?ci g?ównie tematyk? cz?owieka w stylu abstrakcyjno – surrealistycznym.

Tym samym, nasze IX „Rozmowy…” up?yn??y pod znakiem kultury wy?szej: mogli?my wys?ucha? pasjonuj?cego i podanego w bardzo przyst?pny sposób wyk?adu o historii sztuki, o trendach w sztuce wspó?czesnej, podyskutowa? o dzie?ach, które wytyczy?y nowe pr?dy w sztuce, itp. [/lang_pl]

Share