Stowarzyszenie MyCork zaprasza do drugiej edycji konkursu prozy i poezji. Pomys?odawc? i koordynatorem tego projektu jest Krzysztof Wolny.

Za info na stronie www.mycork.org: „Tym razem po??czyli?my proz? i poezj?. Obie te sztuki piel?gnuje patronka konkursu, pani Bo?ena Intrator, której s?owa piosenki „Szklane kulki’ pos?u?y?y – dzi?ki jej uprzejmo?ci – za nasze motto. Oto regulamin:

Warunkiem przyst?pienia do konkursu jest przes?anie na adres per4mer@mycork.org :

– jednego tekstu – opowiadania, noweli, pami?tnika – w?asnego autorstwa (w formie za??cznika w programie Word) o wielko?ci do 15 tysi?cy znaków;
i / lub
– jednego wiersza w?asnego autorstwa (w formie za??cznika w programie Word) dowolnej wielko?ci;
– danych osobowych, jak imi?, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, numer telefonu (ten ostatni tylko do wiadomo?ci organizatorów) z adnotacj? ‘Zgadzam si? na opublikowanie nades?anej pracy oraz moich danych w Internecie i prasie w ramach konkursu ‘Na Bagnisku’. W temacie maila nale?y napisa? – w zale?no?ci od pracy – Proza na Bagnisku lub Poezja na Bagnisku.

UWAGA! Konkurs jest skierowany do zamieszkuj?cych Zielon? Wysp?. Prace spoza Irlandii mog? by? ocenione poza konkursem.

Publikacja danych b?dzie dotyczy?a tylko osób, które zwyci???. I w prozie i w poezji zwyci??y? mo?e jedna osoba, cho? jurorzy zastrzegaj? sobie mo?liwo?? wyró?nie?. A oto jury: Ewa Stolarczyk, Andrzej Chudzi?ski i Krzysztof Wolny. Ewentualne kwestie sporne rozstrzyga? b?d? jurorzy. Ostatnim dniem nadsy?ania prac jest 1 marca 2009.

Fundatorami nagród s? Stowarzyszenie MyCork oraz Salonik Prasowy BadaCZ.

Zatem do dzie?a!

Share