17 marca to w Irlandii najwi?ksze ?wi?to: Dzie? ?w. Patryka. W ka?dym wi?kszym mie?cie odbywaj? si? z tej okazji uroczyste parady. Stowarzyszenie MyCork jak zawsze stan??o na wysoko?ci zadania.

Tematem tegorocznej parady w Cork by? „Cosmic Chaos”. Pod wodz? Marceliny W?odarz sympatycy i cz?onkowie Stowarzyszenia MyCork przygotowali szereg rekwizytów: s?o?ce, ksi??yc, planety i meteoryty, a tak?e kosmiczn? rakiet?. Polskim akcentem w naszej grupie by? m.in. Miko?aj Kopernik.

Naszemu pokazowi towarzyszy?a tak?e polska „kosmiczna” muzyka, tj. m.in. „Noc Komety” Budki Suflera i „Ucieczka z tropiku” Marka Bili?skiego oraz dym – produkowany przez specjaln? maszyn? – co wywar?o niesamowite wra?enie na publiczno?ci.

Share