[lang_pl]W sobot?, 11 pa?dziernika, w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork, mia?y miejsce VIII „Rozmowy (nie)Kontrolowane”.

Go??mi Specjalnymi VIII „Rozmów…” byli Marcin Klinkosz i Agnieszka Berli?ska z polonijnego tygodnika „Nasz G?os”, oraz Sebastian Wide?, zwi?zany z Towarzystwem Irlandzko Polskim – czyli najstarsz?, istniej?c? od 1979 r. organizacj? dzia?aj?c? na rzecz Polonii w Irlandii, a zawodowo pracuj?cy w biurze projektowym w Dublinie.

Kilka s?ów o naszych Go?ciach:

Marcin Klinkosz – jest redaktorem naczelnym tygodnika polonijnego „Nasz G?os”: www.nasz-glos.eu. Dba o to, ?eby gazeta by?a ciekawa i przede wszystkim u?yteczna dla Polaków mieszkaj?cych w Irlandii. Dziennikarz z wieloletnim do?wiadczeniem w najwi?kszym dzienniku Pomorza ?rodkowego – „G?os Pomorza” oraz ogólnopolskich tygodników motoryzacyjnych „Gie?da Samochodowa” i „Auto Market Truck”. Lekkoatleta – reprezentant Polski w skoku wzwy?, na emigracji reprezentuje irlandzk? Poloni? podczas ?wiatowych Igrzysk Polonijnych (z?ote medale w skoku wzwy? i rzucie dyskiem, srebrny medal w rzucie oszczepem).

Agnieszka Berli?ska – jest dyrektorem dzia?u reklamy i marketingu w tygodniku polonijnym „Nasz G?os”. Wieloletnie do?wiadczenie na stanowisku kierowniczym w handlu. Dba o to, ?eby klienci reklamowi otrzymywali najbardziej dopasowan? ofert? do swoich potrzeb. Wspó?za?o?ycielka tygodnika „Nasz G?os” .

Sebastian Wide? – rocznik 1976, pochodzi ze stolicy Podhala, miasteczka Nowego Targu. Absolwent kierunku Zarz?dzanie (2000) i Budownictwo (2001) Politechniki Krakowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu budowy dróg i geotechniki w Trynity College Dublin (2005).

W Polsce pracowa? jako projektant konstrukcji budowlanych, g?ównie domów jednorodzinnych budowanych w tzw. Stylu Zakopia?skim.

Do Irlandii przyjecha? w 2002r, gdzie pocz?tkowo pracowa? w zak?adzie prefabrykacji materia?ów budowlanych w Naas Co. Kildare. Od 2003 roku pracuje w firmie doradczej/ biurze projektowym w Dublinie, gdzie zajmuje sie projektowaniem dróg oraz doradztwem w przetargach drogowych. Obecnie pracuje nad projektem ‘w budowie’ 16km drogi expresowej z Cork do Dublina, odcinek Fermoy do Mitchelstown, który b?dzie otwarty latem 2009.

Zwiazany z Towarzystwem Irlandzko Polskim, the Irish Polish Society (IPS) od 2006 roku: http://www.irishpolishsociety.org. Cz?onek zarz?du Towarzystwa w roku 2007/2008. Towarzystwo Irlandzko Polskie jest najstarsz? organizacj? dzia?aj?c? na rzecz Polonii w Irlandii; Dzia?a od 1979roku. Wybór Karola Wojty?y Papie?em i pó?niejsza jego wizyta ju? jako Jana Paw?a II w Irlandii zjednoczy?a nieliczn? wtedy Poloni? Irlandzk? i zach?ci?a do dzia?ania. W czasie stanu wojennego Towarzystwo organizowa?o pomoc dla Polski (20 kontenerów z ?ywno?ci?, lekarstwami i ubraniami zosta?o wys?ane do Polski) oraz aktywnie lobbowa?o na rzecz demokratycznych zmian w Polsce organizuj?c np. demonstracje przed Ambasad? ZSRR w Dublinie. Towarzystwo lobbowa?o równie? na rzecz przyj?cia Polski do Unii Europejskiej.

Obecnie IPS organizuje koncerty, wystawy i imprezy towarzyskie, których celem jest integracja polskiej i irlandzkiej spo?eczno?ci.
[/lang_pl]

Share