[lang_pl]W sobot?, 6 grudnia b.r., w pubie Woodford w Cork, mia?y miejsce XI „Rozmowy (nie)Kontrolowane”. Go?ciem Specjalnym XI „Rozmów…” by?a architekt krajobrazu, p. Paulina Kaniszewska.

Paulina Kaniszewska jest absolwentk? Wydzia?u Architektury na Politechnice Krakowskiej. W Irlandii od 2,5 roku pracuje w zawodzie. Ma do czynienia z projektami w?a?ciwie w ca?ej Europie: Portugalii, Anglii, S?owacji, Szwajcarii. W Irlandii z wa?niejszych miejsc warto wspomnie? o: Amgen, Glaxosmithkline, Pfizer, Citywest i Elysian.

Jednym z jej sukcesów by?a praca przy dokumentacji drewnianych ko?ció?ków Ma?opolski, które zosta?y wpisane na ?wiatow? List? Dziedzictwa Kultury UNESCO.

W trakcie naszego spotkania Paulina opowiedzia?a m.in. o swojej pracy zwi?zanej z projektowaniem ogrodów Elysian – czyli najwy?szego budynku w Irlandii, o samym budynku, oraz przedstawi?a niezwykle interesuj?ce materia?y, tj. fotografie, rysunki, projekty, itp., zwi?zane z Elysian.

Ze wzgl?du na „miko?ajkowy” dzie? na który przypad?y „Rozmowy…”, wszyscy uczestnicy dzisiejszego spotkania otrzymali od Stowarzyszenia MyCork podwójne wej?ciówki do kina :-)[/lang_pl]

Share