Wyj?tkowo we wtorek, 17 lutego b.r., mia?y miejsce XIII „Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

Go??mi Specjalnymi „Rozmów…” byli p. Krzysztof Schramm – za?o?yciel i prezes Towarzystwa Polsko – Irlandzkiego i p. Jacek Rujna, znany polonijny dziennikarz.

Kilka s?ów o naszych Go?ciach:

Krzysztof Schramm urodzi? si? w 1968 roku w Poznaniu. Jest nauczycielem. Uko?czy? histori? na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie uczy historii w IV Liceum Ogólnokszta?c?cym w Poznaniu, którego jest absolwentem. W latach osiemdziesi?tych by? zwi?zany z opozycj? demokratyczn?.

W 1990 roku by? jednym z za?o?ycieli Towarzystwa Polsko – Irlandzkiego (www.tpi.poznan.pl), od 1994 roku – organizatorem wielu wypraw do Irlandii jak i innych krain celtyckich. W 2003 roku za?o?y? Fundacj? Kultury Irlandzkiej. Jako jeden z propagatorów obchodów Dnia ?w. Patryka w Polsce od wielu lat jest zaanga?owany w wszechstronne promowanie Irlandii, jej kultury jak i historii. W 2007 wyda? z Pascalem napisany z Justyn? Mazurek-Schramm przewodnik „Irlandia”. /za info na stronie pascal.pl/

Jacek Rujna, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziennikarz m.in. Gazety Wyborczej, G?osu Wielkopolskiego, PAP, i innych.W Irlandii od grudnia 2005 r. By? dziennikarzem „Polskiej Gazety”. Obecnie publikuje poza Irlandi?. Etatowo zatrudniony – co budzi jego codzienne zdumienie, bo nigdy si? przecie? tego nie uczy? – w charakterze sk?adacza maszyn na dubli?skim Blanchardstown. W jego opinii „kot jest lepszy od psa, bo ?aden kot nigdy jeszcze nie wspó?pracowa? z policj?!”

Przez dwa lata mieszka? w Holandii. Zrealizowa? kilka filmów dokumentalnych emitowanych m.in. w TVP2i TVN. Zagra? w „Ogniem i Mieczem” Jerzego Hoffmanna oraz w „Pozna? 56” Filipa Bajona. „Ksi??ki zawsze i wsz?dzie. Bez ksi??ek nie ma ?ycia” – uwa?a p. Jacek.

Uczestnicy „Rozmów…” mogli pos?ucha? o historii Towarzystwa Polsko – Irlandzkiego, o pierwszych – na wiele lat przed wej?ciem Polski do UE – kontaktach Polaków i Irlandczyków, a tak?e o historii i obecnej kondycji polonijnej prasy w Irlandii.

Share