W sobot?, 28 lutego b.r., w pubie Slate w Cork, mia?y miejsce XIV „Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

Go?ciem Specjalnym „Rozmów…” by? p. Rafa? Jaroszewski, który opowiedzia? nam o swoich podró?ach, przede wszystkim – do Indii.

Kilka s?ów o naszym Go?ciu:

Rafa? Jaroszewski – urodzony w 1973 r. W Poznaniu. Absolwent historii oraz ?ród?oznawstwa i nauk pomocniczych historii na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu i Gerorg-August Universitaet w Getyndze. Studia podyplomowe z zakresu politologii na Friedrich–Wilhelms Universitaet w Bonn. Stypendysta Rz?du Rzeczpospolitej i Parlamentu Republiki Federalnej.

Przed laty zwi?zany z nurtem liberalno-demokratycznym. Pe?ni? miedzy innymi funkcje: asystenta Rity Suessmuth – przewodnicz?cej Bundestagu (parlamentu Republiki Federalnej), oraz dyrektora biura krajowego Forum Gospodarczego – ekonomicznego pionu Unii Wolno?ci wspó?pracuj?c z profesorem Leszkiem Balcerowiczem. Jeden z twórców i pierwszych redaktorów odpowiedzialnych Portalu Edukacji Ekonomicznej – platformy edukacyjnej stworzonej przez Narodowy Bank Polski, w którym odpowiedzialny by? równie? za komunikacj? wewn?trzn?.

Zm?czony Polsk? i jej realiami wybra? nieskomplikowane i stosunkowo proste, jak mawia panuj?cy prezydent RP, ?ycie w Irlandii, z której jednak w ka?dej d?u?szej chwili ucieka w pogoni za s?o?cem odkrywaj?c najciekawsze zak?tki ?wiata – g?ównie Indii, których jest wielkim mi?o?nikiem. Jak sam mówi: „ju? od dawna czuj? si? bardziej Hindusem ni? Europejczykiem”.

Uczestnicy spotkania mogli wys?ucha? ?wietnego wyk?adu o historii, tradycji i ?yciu codziennym w Indiach, wzbogaconego o fascynuj?ce autorskie zdj?cia Rafa?a, pochodz?ce z jego wielu podró?y do tego kraju.

Share