W sobot?, 14 marca b.r., mia?y miejsce XV „Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

Go?ciem Specjalnym „Rozmów…” by? p. Tomasz ?otocki, który jest twórc? najwi?kszego portalu dla Polonii w Irlandii: Gazeta.ie, wspó?w?a?cicielem przychodni lekarskich Medicus Medical Centre w Dublinie oraz w Cork, ponadto: sponsorem wydarze? kulturalnych, koncertów, Ligi Pi?ki No?nej Medicus oraz dru?yny koszykówki Medicus Polish Basket.

Na co dzie? mieszkaniec Dublina, ale jako zapalony windsurfingowiec stale podró?uje po Irlandii realizuj?c swoje hobby, poznaj?c nowych znajomych i poszukuj?c nowych pomys?ów do realizacji.

W trakcie spotkania uczestnicy „Rozmów…” mieli unikaln? mo?liwo?? pos?uchania o kulisach powstania najwi?kszego polonijnego portalu w Irlandii oraz przychodni lekarskich „Medicus”, o problemach jakie napotyka polski biznes w Irlandii a tak?e – o windsurfingu i podobnych sportach wodnych.

Share