Wyj?tkowo w pi?tek, 24 kwietnia b.r., w Tribes przy Tuckey Street w Cork, mia?y miejsce XVIII „Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

Go?ciem Specjalnym „Rozmów…” by?a p. Katarzyna Majgier, autorka ksi??ek dla dzieci i nastolatków, która przylecia?a do Cork i Dublina na seri? spotka? z m?odymi Czytelnikami w ramach Kampanii Mama, Tata &… Myself?

Kilka s?ów o naszym Go?ciu za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzyna_Majgier :

Katarzyna Majgier (ur. 30 grudnia 1973 roku w Krakowie) – polska autorka ksi??ek dla dzieci i nastolatków. W latach 1992-1997 studiowa?a psychologi? na Uniwersytecie Jagiello?skim. Pod koniec studiów nawi?za?a wspó?prac? z internetowym magazynem – Reporter, najstarszym e-zinem wydawanym w Polsce. W 1997 roku obroni?a prac? magistersk? z zakresu psychologii twórczo?ci i rozpocz??a studia doktoranckie. Zajmowa?a si? spo?eczno?ciami internetowymi. W mi?dzyczasie nawi?za?a wspó?prac? z wydawanymi tradycyjnie czasopismami (m.in. magazyn „WWW”), gdzie pisa?a artyku?y na temat psychologii Internetu oraz spo?eczno?ci internetowych. W roku 1998 zosta?a redaktorem naczelnym Reportera i by?a nim do ko?ca istnienia magazynu (2003). Pracowa?a w portalach internetowych, pisa?a te? artyku?y popularnonaukowe do prasy, g?ównie o tematyce zwi?zanej ze Internetem. W latach 2003-2005 pracowa?a w bran?y wydawniczej. W 2000 roku uruchomi?a popularny Internetowy serwis dla dzieci i nastolatków „Junior”. By?a nominowana do nagrody literackiej Polskiej Sekcji IBBY Ksi??ka Roku 2006 za powie?? „Trzynastka na karku”. W 2007 roku zosta?a laureatk? Nagrody Literackiej im. K. Makuszy?skiego. 31 pa?dziernika 2008 roku uruchomi?a kolejny serwis dla nastoletnich Internautów – „Amanita”.

Zapraszam te? na oficjaln? stron? p. Katarzyny: http://katarzyna.majgier.pl/

Share