W sobot?, 20 czerwca b.r., w Cork mia?y miejsce XXI „Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

Go?ciem Specjalnym „Rozmów…” by?a p. Magdalena Graszk, redaktor naczelna „Munster Wizjer”, bezp?atnej dwuj?zycznej gazety ukazuj?cej si? w Irlandii, czytanej przez Polaków i Irlandczyków. Gazet? mo?na bezp?atnie pobra? m.in. ze strony: www.kerrywizjer.eu.

Kilka s?ów o naszym Go?ciu:

Magdalena Graszk urodzi?a si? 20 lutego 1981 roku. Swoj? zawodow? karier? zaczyna?a jako agent celny, ale szybko zorientowa?a si?, ?e to nie jest to, czym chcia?aby si? zajmowa?. Ju? jako ma?a dziewczynka uwielbia?a pisa? wiersze i opowiadania, ale ca?kowicie spe?niona w tej dziedzinie poczu?a si? dopiero w 2002 roku, gdy rozpocz??a prac? jako dziennikarka w „7 Dni Powiatu Stargardzkiego”, najwi?kszej z gazet w mie?cie, w którym mieszka?a. Jako redaktor „7 Dni” zajmowa?a si? sprawami spo?ecznymi, o?wiatowymi, interwencyjnymi, a pó?niej tak?e politycznymi. Oprócz pisania zaj??a si? promocj? i organizacj? imprez takich jak np. wystawy psów nierasowych, jarmark tradycji miejskich i wiejskich itd. W tym czasie rozpocz??a równie? wspó?prac? z miesi?cznikiem „Teraz Stargard” oraz „Gazet? Wyborcz?”. Jej dodatkowym zaj?ciem by?o pisanie przemówie? dla znanych lokalnych polityków.

Po przyje?dzie na Zielon? Wysp? w 2006 roku rozpocz??a wspó?prac? z gazet? „Polski Express”, a w pó?niejszym czasie tak?e z „?yciem w Irlandii”. Od 2007 roku jej teksty publikowa?a tak?e „Polska Gazeta”. Artyku?y Magdy Graszk mo?na by?o czyta? mi?dzy innymi na www.gazetapraca.pl (np. „Emigranci chc? si? pokaza?”) , www.gazeta.ie ( np. „Gdy bliscy zostali daleko”, „100 euro za niani?”), www.londyn.gazeta.pl oraz www.onet.eu (np.”Zwi?zek, który pokona kilometry” ).

W grudniu 2008 zosta?a naczeln? dwuj?zycznej gazety „Munster Wizjer”, któr? czytaj? zarówno Polacy, jak i Irlandczycy.

Share